Skip to main content

Full text of "Den Danske Stjerne"

See other formats


* . ,- :■ 


STJERNE Juni 1972 -121. Årgang - Nummer 6 DET INSPIRERENDE 

BUDSKAB 

AF ÆLDSTE DAVID B. HAIGHT 
assistent til De Tolvs Råd 
Jeg kan påskønne og forstå Nephis anerkendelse af sine gode forældre. Min 

egen moder, som alt for tidligt blev enke, skulkede aldrig fra sin pligt med 

hensyn til børnenes åndelige oplæring. Jeg lærte mange lektier ved hendes seng 

under hendes lange sygdom. Hendes vidnesbyrd vaklede aldrig; jeg forstod og 

følte det tidligt i livet. 

Min fader har altid været mit ideal. Lige siden jeg var en lille dreng, ønskede jeg 

altid at blive ligesom min fader — at tjene mennesker, hjælpe dem, nårsomhelst 

det er muligt, at interessere mig for dem og at hjælpe kirken og samfundet. 

Ligesom sin fader sagde min fader altid ja til kaldelser fra kirkens ledere og 

fulgte deres vejledning. Jeg håber og beder, at det altid vil være sådan med 

mine egne efterkommere. 

I dag ærer jeg mindet om nogen, som har hjulpet til at forme mit liv og min 

personlighed. En eller anden har skrevet: 

„En fader kan ikke testamentere sine børn en bedre arv end et godt navn, og i 

en familie er der ikke nogen bedre arvelod end mindet om en ædel forfader." O INDHOLDSFORTEGNELSE 

Elia's komme. Af Præsident Joseph Fielding Smith 223 

Profeten Elia. Af Howard W. Hunter 226 

Denne er min elskede søn. Af Loren C. Dunn 230 

Sigtningen. Af EIRay L. Christiansen 233 

Offer frembringer stadig velsignelser. Af Hartman Rector jr 237 

Arbejdets sødme. Af Wendell J. Ashton 239 

Tjen hverandre i kærlighed. Af S. Dilworth Young 240 

Marvin J. Ashton. Af Doyle L. Green 243 

Ofrene for Satans angreb — ungdommen. Af Ezra Taft Benson 252 

Kjære far. Af Richard L. Evans 257 

De utalte ord. Af Iris Syndergaard 258 

Børnenes sider 

Linsesuppe. Af Leone Castell Anderson 81 

Abinadi. Af Mabel Jones Gabbott 87 

Piskesmæld. Af Mary Pratt Parrish 91 Ældste Marvin J. Ashton, der blev kaldet til De Tolvs Råd den 2. december 1971, 
er afbilledet på omslaget i denne måned. Han er den 79., der vælges til apostel i 
denne uddeling. Bag på omslaget ses han og søster Ashton slappe af sammen 
med deres barnebarn Michael Ashton. Se artiklen „Marvin Ashton af De Tolvs 
Råd", af Doyle L. Green inde i bladet. (Billedet på forsiden er bragt med tilla- 
delse af „Church Information Service"; billedet på bagsiden er af Eldon Lin- 
schoten, fotograf for Ensign.) u STJERNE 

Organ for JESU KRISTI KIRKE 
AF SIDSTE DAGES HELLIGE Juni 1972 

121. Årgang • Nummer 6 Udgivet af 

Den danske Mission af Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige 

Dalgas Boulevard 164 
2000 København F. 
Telf. Fasan 9901 
Postgiro 333.38 

Paul L. Pehrson, 
missionspræsident, 
ansvarshavende redaktør 

Koordinator: 

Jørgen Ljungstrøm 

Den danske Stjerne udkommer 
den 1. i hver måned. Abonne- 
mentsprisen (inkl. porto) er i 
Danmark kr. 15.- pr. halvår 
kr. 30.- for et helt år, i udlandet 
$ 4.00 for helt år. I løssalg 
kr. 3.- pr. nummer. Betaling 
ved check udstedt til Den 
danske Stjerne, Priorvej 12, 
København F. eller gennem 
postgiro 333.38 til Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Helige. 
(De nævnte priser er inklud. 
moms.) 

Tryk: 

Paul Giese KG, Offenbach/M., 
Deutschland 

Layout: 

PBO-Layout-Center, Frankfurt Slici's komme Malakias, den sidste af profeterne 
i Det gamle Testamente, sluttede 
sine forudsigelser med følgende 
ord: 

„Se, jeg sender eder profeten 
Elias, før Herrens store og frygte- 
lige dag kommer. 

„Han skal vende fædrenes hjerte 
til sønnerne og sønnernes til fæd- 
rene, at jeg ikke skal komme og 
slå landet med band." (Mal. 4:5—6.) 
Det synes at være virkelig på sin 
plads, at den sidste af de gamle 
profeter skulle slutte sine ord med 
et løfte til fremtidige generationer 
og i dette løfte forudsige en tid, 
som skal komme, hvor der ville 
være en forbindelse mellem de tid- 
ligere forvaltninger og de sidste 
dage. Malakias's profetiske ord 
har vist sig at være et uoverstige- 
ligt mysterium for de fleste ko- 
mentatorer. Særlig gælder dette 
hans erklæring om Elia's komme. 
Grunden til denne forvirring skyl- 
des stort set, at bibelkommenta- 
torerne ikke har forstået, at det er 
både muligt og rimeligt, at en old- 
tidsprofet, som levede næsten tu- 
sind år før Kirsti tid, kunne sendes 
med en så bemærkelsesværdig 
kraft, som Malakias beskriver og 
profeten Elia var i besiddelse af. 
Det har været en populær fortolk- 
ning at sige, at denne profeti gik i 
opfyldelse med Johannes Døbe- 
rens komme som en Elias, med 
magt til at vende fædrenes hjerte AF PRÆSIDENT JOSEPH FIELDING SMITH 

til børnenes og børnenes til fæd- 
rene. En af grundene til denne for- 
tolkning er, at man ikke har for- 
stået engelens ord til Zakarias 
med hensyn til Johannes, hvilke 
ord lyder således: 
„Selv skal han gå foran ham i 
Elias' ånd og kraft for at ,vende 
fædrenes hjerter til børnene' og de 
genstridige til retfærdiges sind, så 
han kan berede Herren et velskik- 
ket folk." (Luk. 1:17.) 
Det er rigtigt, at Johannes "kom i 
Elias's ånd og kraft, men ikke for 
at opfylde den forjættelse, som 
Malakias havde fremsat, hvad der 
vises i sammenhæng med, at det 
skal være noget, som er bestemt 
til at finde sted i de sidste dage og 
kort tid før Herrens store og fryg 
telige dag, hvor Kristus skal 
komme for anden gang til jorden. 
Heller ikke skulle det synes urime- 
ligt for dem, som tror på skriften, 
at tro, at en gammel profet kunne 
sendes til jorden på et senere tids- 
punkt. Der findes en meget le- 
vende beretning, nedskrevet af 
evangeliernes forfattere, om, at 
Moses og Elias viste sig for Peter, 
Jakob og Johannes, medens de var 
sammen med Kristus på Forklarel- 
sens Bjerg. Men hvis Moses og 
Elias kunne vise sig hundreder af 
år efter, at de havde levet på jor- 
den, for disse disciple, er det så 
ikke lige så rimeligt at tro, at de 
kunne blive sendt igen med et budskab om frelse og med myn- 
dighed til mennesker på jorden i 
vor egen tid? 

Da Frelseren og hans disciple kom 
ned fra Forklarelsens Bjerg, befa- 
lede Herren dem, at de ikke måtte 
fortælle noget menneske om denne 
tilkendegivelse, før efter han var 
opstået fra de døde. De var imid- 
lertid ivrige efter at vide noget om 
Elias's komme, og som svar på de- 
res forespørgsel sagde Herren til 
dem: 

„Elias skal komme og genoprette 
alt"; 

„men jeg siger jer: Elias er alle- 
rede kommen, og de kendte ham 
ikke, men gjorde med ham, hvad 
de ville; ..." (Matt. 17:1 1—12.) 
Så vidste disciplene, at Mesteren 
talte om Johannes. Frelseren gjor- 
de det meget klart, at Johannes 
Døberen kom som en Elias, eller 
for at berede vejen for Herren, 
men Frelseren gjorde det også 
klart, at der skulle komme en an- 
den Elias engang i fremtiden med 
magt til at genoprette alting. Jo- 
hannes genoprettede ikke alle ting 
under sin korte tjenestegerning, 
selv om den var betydningsfuld. 
Hans arbejde var at berede Jesu 
Kristi gerning, og i denne retning 
var han en Elias. 

Navnet Elias er mere end bare et 
navn, det er også en titel. En Elias 
er en, som går foran en, der er 
større end han selv for at berede 223 Reproduktion af statuen af engelen Moroni 
fra Salt Lake templet. 
vejen for den større, som skal 
følge. I denne kaldelse virkede Jo- 
hannes, men ikke som en genop- 
retter af alting. Det er tydeligt, at 
genoprettelsen af alle ting ikke var 
et mål, som skulle nåes i tidernes 
midte, da Kristus havde sin gerning 
på jorden. Dette store værk blev 
reserveret til de sidste dage. Lad 
os se på dette punkt et øjeblik. 
Lige før vor Herres himmelfart stil- 
lede disciplene ham følgende 
spørgsmål: „Herre! er tiden nu 
kommet, da du vil genoprette Riget 
for Israel?" Han svarede dem: 
„Det tilkommer ikke jer at kende 
tider eller timer, som Faderen har 
fastsat af egen magt." (Ap. Gern. 
1 :6 — 7.) Dette svar har kun én be- 
tydning, nemlig at genoprettelsen 
ikke skulle komme i deres tid. 
Senere blev denne sandhed me- 
get tydelig for disse disciple. Det 
var kort efter denne begivenhed, 
at Peter formanede nogle af de 
jøder, som var medvirkende til 
Herrens død; han sagde til dem, at 
de skulle angre og omvende sig, at 
deres synder kunne blive udslet- 
tet, „for at husvalelsestiderne må 
komme fra Herrens åsyn, og han 
må sende den Kristus, som var be- 
stemt for jer, nemlig Jesus, hvem 
Himmelen skal huse indtil genop- 
rettelsestiderne, da alt skal blive 
genoprettet, som Gud har talt om 
gennem sine hellige profeters 
mund fra fordums tid." (Ap. Gern. 

3:19—21.) 

Også Paulus sagde, da han skrev 
til de efesiske hellige, at i tidernes 
fyldes forvaltning ville Faderen 
samle alt i Kristus, „både det him- 
melske og det jordiske". (Efes. 
1:10.) 

Disciplene vidste, at genoprettel- 
sestiden ikke skulle komme, før 
tiden nærmede sig for Jesu Kristi 
andet komme, og det skulle blive 
på den tid, da profeten Elia skulle 
føre sit præstedømme tilbage til 224 jorden og gengive menneskene 
magten til at besegle på jorden og 
i Himlen, så menneskeheden kun- 
ne have midler til at undslippe fra 
den tilintetgørelse, som ventede 
de onde på Herrens store og fryg- 
telige dag. Denne store og frygte- 
lige dag kan ikke være noget andet 
tidspunkt end Jesu Kristi andet 
komme, for at han kan oprette sit 
rige i magt blandt de retfærdige på 
jorden og rense jorden fra al ond- 
skab. Det vil ikke blive en frygtens 
dag og forårsage rædsel i de ret- 
færdiges hjerter, men det vil være 
en frygtens og rædslens dag for de 
ugudelige. Dette har vi lært af Frel- 
serens egne ord, således som han 
lærte sine disciple det. 
Vi har en meget tydeligere fortolk- 
ning af Malakias's ord gennem den 
nephitiske profet Moroni, som 
viste sig for Joseph Smith den 
21. september 1823. Englen cite- 
rede dem på følgende måde: 
„Se, jeg vil åbenbare jer præste- 
dømmet ved profeten Elia's hånd, 
førend Herrens store og frygtelige 
dag kommer. 

„Og han skal plante fædrenes for- 
jættelser i børnenes hjerter, og 
børnenes hjerter skal vendes til 
deres fædre." 

„Om det ikke var således, ville 
hele jorden blive lagt aldeles øde 
ved hans komme." (L&P. 2:1—3.) 
Moroni underrettede Joseph Smith 
om, at denne forudsigelse snart 
skulle gå i opfyldelse. Opfyldelsen 
kom tolv år senere, den 3. april 
1836. På denne dag viste profeten 
Elia sig for Joseph Smith og Oliver 
Cowdery i Kirtland tempel og 
overdrog dem sit præstedømme, 
som er magten til atbinde, ellerbe- 
segle, på jorden og i Himlen. Dette 
præstedømmes nøgler havde pro- 
feten Elia, hvem Herren gav magt 
over elementerne så vel som over 
menneskene, med myndighed til at 
besegle alle de ordinanser, som vedrører frelsens fylde, på de ret- 
færdige for tid og evighed. Profe- 
ten Joseph Smith sagde, at profe- 
ten Elia var den sidste profet, som 
havde dette præstedømmes nøg- 
ler; han skulle komme og gengive 
denne myndighed i den sidste for- 
valtning, så alle evangeliets ordi- 
nanser kan opnås i retfærdighed, 
og uden denne myndighed ville or- 
dinanserne ikke være i retfærdig- 
hed. 

Derfor er gengivelsen af denne 
myndighed den surdej, som frelser 
jorden fra at blive lagt helt øde ved 
Jesu Kristi komme. Hvis vi bliver 
helt fast og tydeligt klar over 
denne sandhed, er det let at se, at 
der kun ville være forvirring og ka- 
tastrofe, hvis Kristus skulle komme 
og beseglingsmagten ikke var her. 
Herren anerkender ikke nogen or- 
dinanse eller ceremoni, selv om 
den bliver lavet eller udført i hans 
navn, medmindre den er i overens- 
stemmelse med hans vilje og ud- 
ført af en, der er anerkendt som 
hans bemyndigede tjener. Det var 
af denne grund, at han sendte hel- 
lige sendebud til Joseph Smith og 
andre, for at gengive det, som var 
blevet taget bort fra jorden, ja, 
evangeliets fylde samt præste- 
dømmets fylde og nøgler. I denne 
genoprettelsens tid var det nød- 
vendigt, ikke alene at profeten Elia 
skulle komme med beseglings- 
magten til at gøre alle evangeliets 
ordinanser og ceremonier gyldige, 
men det var også nødvendigt, at 
de gamle profeter, som holdt for- 
valtningens nøgler, skulle komme, 
lige fra Adams dage til Peter, Ja- 
kob og Johannes, og gengive deres 
myndighed i denne tidernes for- 
valtning. Dette blev positivt fast- 
slået af Peter og Paulus i deres 
instruktioner til de hellige i Jesu 
Kristi Kirke i gamle dage. Men her 
har vi kun drøftet profeten Elia's 
komme med beseglingsnøglerne, som sætter godkendelsens stem- 
pel på alt, hvad der udføres i Jesu 
Kristi Kirke af Sidste Dages Hel- 
lige, så det godkendes i Himlen og 
for Guds trone. 

Det vigtigste, der udføres gennem 
gengivelsen af den myndighed, 
som profeten Elia havde, er, at der 
i børnenes hjerter plantes de for- 
jættelser som blev givettil fædrene 
om, at ordinanserne skal udføres 
for fædrene i Herrens templer, 
hvorved frelse i Guds rige kan 
komme til alle de fædre, som er 
værdige til frelse. Dette kan ske 
ved det stedfortrædende arbejde, 
som bliver udført for dem af deres 
børn. Profeten Elia iværksatte 
gengivelsen af den magt, hvorved 
mænd og hustruer kan blive be- 
seglet for så vel tid som evighed, 
thi ægteskabet bJev første gang 
indstiftet, før døden kom ind i ver- 
den, og i overensstemmelse med 
Herrens formål er det hensigten, 
at det skal være evigt. O 225 tlÉP*'- ÆLDSTE HOWARD W. HUNTER af De Tolvs Råd 
Tale holdtved den 141. halvårlige generalkonferenc 
For kort tid siden hørte jeg en berømt taler behandle 
moderne tendenser med hensyn til ungdommen. Han 
henledte opmærksomheden på den kendsgerning, at 
unge mennesker i dag følger andre baner end dem, 
deres forældre fulgte. Taleren fremhævede forældrenes 
bekymring for deres børn, som de tror bliver vildført 
af vore dages samfundsændringer. 
Der blev brugt temmelig lang tid af taleren på at be- 
handle „generationskløften" i nutidens hjem mellem 
den nye generation og deres forældre. Så tog han parti for ungdommen, idet han hævdede, at der måtte være 
denne generationskløft, hvis verden virkelig skulle 
have fremgang, thi forældrene er fra forrige generation, 
og vi har brug for ny tankegang, nye ideer og forand- 
ring fra det gamle. Hans påstand var, at hvis børnene 
følger samme kurs som forældrene, ville der aldrig blive 
fremgang; derfor må vi anerkende det nye, selv om det 
fremtvinges ved, at den nye generation rejser sig mod 
fortidens etablerede metoder. Han stillede følgende 
spørgsmål: 226 

„Hvem kan sige, at det gamle er bedre end det nye, før 
det er prøvet og bevist?" 

Idet han fortsatte sit argument udtalte han, at bruddet 
eller forskellene mellem forældre og unge ikke behøver 
at være permanent, men blot have det midlertidige for- 
mål at skabe nye tanker og fremgang forud for et mere 
modent forhold, hvor forældre bedre kunne forstå 
deres børns idealer og bestræbelser, og børnene ville 
bedre forstå deres forældre. Forholdet mellem de to 
ville blive stærkere på grund af denne tilpasning, som ville sammensvejse de gamle og de unge, når forskel- 
lighederne blev afgjort gennem intellektuelt kompro- 
mis. 

Så fulgte et usædvanligt citat fra skriften til støtte for 
dette forslag. De sidste to vers i den sidste bog i Det 
gamle Testamente blev læst: 

„Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store 
og frygtelige dag kommer." 

„Han skal vende fædrenes hjerte til sønnerne og søn- 
nernes til fædrene, at jeg ikke skal komme og slå lan- 
det med band." (Mal. 4:5—6.) 

Intet skriftsted giver folk, der studerer Det gamle Testa- 
mente, større fortolkningsproblemer end dette i Ma- 
lakias' Bog angående at profeten Elia skulle sendes for 
at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte 
til fædrene. Hvem er denne profet Elia, som skal 
komme før Herrens store og frygtelige dag? Lad mig 
gennemgå nogle af højdepunkterne i hans liv. 
Den første omtale af Elia i skriften viser, at han er fra 
Tisjbe i Gilead, øst for Jordan i omegnen af Galilæa. De 
begivenheder, som han havde forbindelse med, foregik 
i det niende århundrede før Kristi fødsel. Denne store 
profet var en af de ledere, som forsvarede Jehova som 
den sande Israels Gud mod dem, som dyrkede Ba'al. 
Hans liv forbindes med mange mirakler. 
Profeten Elia profeterede for kong Akab, at der ville 
komme tørke, og der kom virkelig tørke over landet. 
Profeten drog øst for Jordan ved bækken Krit. Bækken 
forsynede ham med vand, og Herren sørgede for, at 
ravnene bragte ham mad om morgenen og om aftenen. 
På grund af tørken tørrede bækken ud, og han søgte et 
andet tilflugtssted. 

Herren førte ham til en fattig enke, som boede med sin 
eneste søn. Elia fandt hende ved byens port og bad 
om vand og brød. Enken svarede: „Så sandt Herren 
din Gud lever, jeg ejer ikke brød, men kun en håndfuld 
mel i krukken og lidt olie i dunken; jeg var netop ved 
at sanke et par stykker brænde for at gå hjem og tillave 
det til mig og min søn; og når vi har spist det, må vi 
dø!" (I.Kong. 17:12.) 

Profeten Elia sagde til hende, at hun ikke skulle frygte, 
og at den lille håndfuld mel og olien i dunken ikke 
skulle slippe op; og det ernærede dem virkelig gennem 
den lange tørke. 

På denne tid blev enkens søn syg og døde. Profeten 
Elia påkaldte Herren, og drengen begyndte at ånde og 
komme til live igen. 

Senere viste Herren sig for Elia og sagde, han skulle 
gå til kong Akab og så ville tørken holde op. Akab 
havde giftet sig med Jesabel, datter af Tyrus, hvor 
guden Ba'al blev dyrket. Hun havde bragt sin religion 
med sig, og indførte Ba'aldyrkelsen hos hebræerne, og 
hun førte et angreb imod hebræernes religion og imod 
Israels Gud. 
Da Elia gik til kong Akab for at fortælle ham om tør- 227 kens ophør, anklagede Akab ham for at skabe besvær 
i Israel. Elia bebrejdede Akab, at han svigtede Herrens 
befalinger og fulgte Ba'al. Elia udfordrede Ba'als pro- 
feter, understøttet af Jesabel, til at komme til Karmels 
Bjerg og afgøre, om Herren eller Ba'al var Gud. 
Akab samlede Israels folk på stedet, og Elia stod 
alene over for 450 af Ba'als profeter, medens folket så 
til. Prøven var at bygge to altre — det ene for Herren 
og det andet for Ba'al — og på dem anbringe offertyre 
og brænde uden at tænde ild. Den guddom, som 
svarede med ild, ville blive anerkendt som Gud. De 
450 profeter begyndte først. De påkaldte Ba'al fra mor- 
gen til middag, men der kom intet svar. I deres raseri 
sprang de omkring alteret og skar sig selv med deres 
sværd og spyd, til blodet flød, men stadig intet svar. 
Så kom Elia's tur. Han bad om kar med vand, som blev 
hældt ud over det offer, han havde tilberedt, og han 
sagde: „Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad 
det kendes i dag, at du er Gud i Israel og jeg er din 
tjener, og at jeg har gjort alt dette på dit ord! 
„Hør mig, Herre, hør mig, for at dette folk må kende, 
at du, Herre, er Gud, og at du atter drager deres hjerte 
til dig!" 

„Da for Herrens ild ned og fortærede brændofferet og 
brændet og stenene på jorden; ja endog vandet i ren- 
den slikkede den bort. 

„Da alt folket så det, faldt de på deres ansigt og råbte: 
„Herren er Gud, Herren er Gud!" (1. Kong. 18:36 — 39.) 
Himlen blev sort af stormskyer, og der faldt en vold- 
som regn, som fik tørken til at høre op. 
Jesabel blev vred og truede Elia, og han flygtede sydpå 
til Be'ersjeba og ind i Sinai ørkenen. Hans møde med 
Herren i ørkenen er blevet det tema, som den tyske 
komponist Felix Mendelssohn har sat i musik i det 
smukke Elia Oratorium. 

På bjerget følte han vindens magt, klipperne på Sinai 
bjerget blev slået i stykker, der kom jordskælv og ild, 
og i den ro, som fulgte efter, hørtes Herrens røst, som 
sagde: „Hvad er du her efter, Elias?" Han svarede: 
„. . . israelitterne har forladt din pagt. . . og nu står de 
mig efter livet!" (1. Kong. 19:9 — 10.) To regimenter sol- 
dater blev sendt ud for at fange ham, men Elia kaldte 
ild ned fra Himlen, og de blev fortæret. 
Elia, Jehovas store forsvarer, og hans ven Elisa vand- 
rede sammen fra Jeriko til Jordan. Elisa tog sin kappe 
og slog på vandet. Det delte sig, og de to gik over på 
tør bund. 

„Medens de nu gik og talte sammen, se, da kom en 
ildvogn og ildheste og skilte dem ad, og Elisa for op 
til Himmelen i stormvejret." (2. Kong. 2:11.) 
Historien om profeten Elia findes i Det gamle Testa- 
mente, og der henvises til ham i Det nye Testamente, 
men uden yderligere åbenbaring ville vi være overladt 
til mørket med hensyn til hans mission og meningen 
med den forjættelse, som Malakias fremsætter. Den allerførste nedskrevne åbenbaring i denne forvaltning, 
nemlig englen Moronis udtalelse til profeten Joseph 
Smith, gentager næsten de samme ord, som blev 
brugt af Malakias, og antyder, at Elia skulle komme 
senere. Otte år senere, få dage efter indvielsen af 
Kirtland templet, havde Joseph Smith og Oliver Cow- 
dery netop afsluttet en bøn sammen i templet, da et 
vidunderligt syn blev tilkendegivet for dem. Lad mig 
læse blot nogle få linier, som de er nedskrevet i det 110. 
afsnit af Lære og Pagter: „Sløret blev borttaget fra vort 
sind, og vor forstands øjne åbnedes." 
Herren viste sig på talerstolens brystværn og talte til 
dem. Moses viste sig, derpå Elias, og beretningen 
fortsætter: 

„Da dette syn var forbi, åbnede der sig for os et andet 
stort og herligt syn, thi Elias, profeten, som blev opta- 
get til himlen uden at smage døden, stod foran os og 
sagde: 

„Se, tiden er tilfulde kommet, om hvilken der blev talt 
gennem Malakias's mund, vidnende, at han (Elias) 
skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag 
kommer, 

„for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes 
til fædrene, at han ikke skal komme og slå hele jorden 
med band. " (L.&P. 1 1 0: 1 , 1 3— 1 5.) 
I de forløbne århundreder har mange mennesker levet 
og er døde uden at kende evangeliet. Hvorledes vil de 
blive dømt, når de ikke har denne kundskab? Peter 
sagde, efter at Kristus var korsfæstet: „men blev vakt 
til live i ånden, i hvilken han drog hen og prædikede for 
de ånder, der var i forvaring." (1. Peter 3:18 — 19.) Så 
tilføjede han: „Thi derfor blev evangeliet forkyndt også 
for døde, for at de vel skulle dømmes på legemet, son 
mennesker dømmes, men leve i ånden, ligesom Gud 
lever." [\. Peter 4:6) Således vil også de, som dør uden 
kundskab om evangeliet, få lejlighed til at høre og 
anerkende det og tage imod dåben. 
Synes det rimeligt, at mennesker, som har levet på 
jorden og er døde uden mulighed for dåb, skulle be- 
røves den gennem evigheden? Er der noget urimeligt i, 
at levende udfører dåben for de døde? Måske det 
største eksempel på stedfortrædende arbejde for de 
døde er Mesteren selv. Han gav sit liv som en stedfor- 
trædende forsoning, for at alle, som dør, skal leve igen 
og have evigt liv. Han gjorde det for os, som vi ikke 
kunne gøre for os selv. På lignende måde udfører vi 
ordinanser for dem, som ikke havde mulighed for at 
gøre det, medens de levede. 

Ikke blot dåb kan udføres for de døde, men også 
endowment; ligeledes beseglinger, hvorved hustruer 
bliver evige ledsagere til deres ægtemænd, og deres 
børn besegles til dem som familier. Beseglingen af 
familieenheder kan fortsættes, indtil Guds familie er 
gjort fuldkommen. Dette er det store værk i tidernes 
fyldes forvaltning, hvorved fædrenes hjerter vendes til 228 børnene og børnenes hjerter til fædrene. Foreningen og 
forløsningen af Guds familie var den guddommelige 
plan, før jordens grundvold blev lagt. 
Jeg bærer vidne om, at den samme profet, som fik sin 
mad af ravnene, at den aldrig tømte håndfuld mel og 
oliekrukke, som gav livet tilbage til enkens søn, hvis 
offer blev fortæret af en utændt ild, som blev ført op 
til Himlen i en ildvogn, har vist sig i vore dage, som 
forudsagt af Malakias. Han vender denne og tidligere 
generationers hjerter til hinanden. 
Forud for bygningen af templer i denne forvaltning og 
profeten Elia's tilsynekomst, har der kun været ringe 
interesse for at søge efter og identificere fortidens 
familier. Siden der er blevet bygget templer, er den 
genealogiske interesse i verden vokset stadig hasti- 
gere. At hundreder af mennesker samledes i Salt Lake 
City til „Verdenskongressen om Optegnelser", repræ- 
senterende 45 lande, er et bevis på denne store in- 
teresse. Lad mig gå tilbage til de udtalelser, som blev fremsat 
af talerne angående ungdommens holdning i vore dage. 
Kunne Malakias's ord betyde, at profeten Elia's mission 
i de sidste dage ville være at løse meningsforskellene 
mellem forældre og børn, og genoprette den hjemlige 
ro og lukke generationskløften? Naturligvis ikke. 
Åbenbaring i vore dage har givet os den rigtige betyd- 
ning. Lad mig læse Joseph Smiths ord for jer som svar 
på spørgsmålet: 

det er profeten Elia's ånd, at vi forløser vore døde 

og står i forbindelse med vore fædre, som er i Himlen, 
og besegler vore døde til at komme frem i den første 
opstandelse ..." [Documentary History of the Church, 
vol. 6, p. 252.) 

Må profeten Elia's ånd brænde dybt i vore hjerter og 
vende os imod templerne, beder jeg ydmygt, i Jesu 
Kristi navn. Amen. O JOSEPH FIELDING SMITH 

„I profeten Joseph Smiths dage gav Herren åbenbaringer til Kirken vedrørende ethvert 
princip, der var væsentligt for den rette forståelse af evangeliske principper og Kirkens 
fremgangsmåde . Eftersom medlemmerne var kommet ud af verden og var blevet oplært 
i alle dens religiøse begreber og overleveringer, havde de brug for vejledning i alle ting. 
Modtagelsen af åbenbaringer til deres vejledning mindskedes som årene gik, så at Herren 
i de sidste fire eller fem år af profetens liv ikke behøvede at åbenbare oplysninger an- 
gående grundlæggende principper. 

„Imidlertid sagde Han, at de hellige ,skal krones med velsignelser fra oven og med mange 
befalinger og med åbenbaringer til sin tid. . . . de ... , som er trofaste og nidkære for mig.' 
(L og P 59:4). Dette løfte og Herrens ord i afsnit 104:58 er gået bogstaveligt i opfyldelse 
og opfyldes stadig. Det er ikke nødvendigt for Herren at fordre, at alle Hans åbenbarin- 
ger til Kirken skal offentliggøres i en bog og gives til folket i almindelighed. Han taler 
til sine tjenere og åbenbarer sin vilje, og de tildeler så den folket anvisningen." 229 PRÆSIDENT LOREN C. DUNN 

De Halvfjerds' Første Råd 

Fra en tale holdt ved den 141. halvårlige 
generalkonference 
er min 
elskede 
søn 
Fra afsnit 68 i Lære og Pagter kom- 
mer disse kendte ord: 
„Og atter: Om forældre i Zion eller i 
nogen af dens organiserede stave har 
børn, og om de ikke underviser dem i 
læren om omvendelse, tro på Kristus, 
den levende Guds søn, og om dåb og 
den Helligånds Gave gennem hånds- 
pålæggelse, når de er otte år gamle, 
skal synden hvile på forældrenes ho- 
ved." 

„Thi dette skal være en lov for Zions 
indbyggere og i alle dets organiserede 
stave. " 

„Og når deres børn er otte år gamle, 
skal de døbes til deres synders forla- 
delse og modtage håndspålæggelse." 
„De skal også lære deres børn at bede 
og at vandre retskaffent." (L.&P. 
68:25—28) 

For at hjælpe os med dette hellige 
ansvar, har Herren givet os åbenba- 
ringen om familie-hjemmeaftenen. 
Men som baggrund for en succesrig 
familieaften, er der nødt til at være en 
fuldstændig samhørighed mellem fo- 
rældrene og de andre medlemmer af 
familien. 

F.eks. tror jeg ikke, at der i hele ver- 
den findes en samhørighed, som den 
særlige der findes imellem en far og 
hans børn, en samhørighed født af 
kærlighed og dybe varige følelser, 
som instinktmæssigt er der i begyndel- 
sen og senere næres og udvikles ved 
kærlighed, venlighed og hensynsfuld- 
hed. 

Jeg nævner her samhørigheden mel- 
lem en far og hans børn, ikke for på 
nogen måde at negligere moderens 
umådelige store betydning, men da 
jeg aldrig har været mor, føler jeg ikke, 
at jeg er kvalificeret til at tale ud fra 
det synspunkt. Men ikke alene det, jeg 
tror også fuldt og fast på, at kirkens 
mødre behøver mere hjælp fra fædre- 
ne til at styrke disse særlige bånd mel- 
lem forældre og børn, som tjener til at 
gøre familiekredsen til en lille del af 
Himlen på jorden. 

Jeg er overbevidst om den kendsger- 
ning, at forløsningen og frelsens plan 
for alle mennesker blev udarbejdet af 
en fader og hans søn, endog af Gud 
Faderen og hans søn Jesus Kristus. 230 Jeg tror, at en af de mest betydnings- 
fulde ting i Joseph Smiths historie var, 
da englen Moroni bad den unge Jo- 
seph om at gå til sin far og berette 
ham om alt, hvad der var sket. 
Selv i gengivelsen af Jesu Kristi evan- 
gelium var Herren omhyggelig med at 
tage samhørigheden mellem denne 
unge mand og hans far i betragtning, 
og han sikrede sig, at intet kunne 
skade dette forhold. Ja, forbindelsen 
mellem en far og hans børn kan og 
skal være af en hel speciel art. 
Naturligvis kan det ikke forudbestem- 
mes, hvordan børnene vil blive, og 
selv under de bedste betingelser sker 
der af og til noget, som vil forårsage, 
at et medlem af familien kommer på 
afveje. 

Disse forhold er ofte vanskelige at 
forstå, men ikke desto mindre er mere 
end eet liv blevet reddet og rettet til 
det gode på grund af en fars altid le- 
vende kærlighed til sin søn eller dat- 
ter, en kærlighed som vil kunne tjene 
til at hindre den nedbrydning, som 
unge mennesker oplever, når de prø- 
ver at finde sig selv under en uover- 
ensstemmelse mellem deres idealer 
og standarder. 

En forfatter beskrev et typisk ungt 
menneske af idag som een, om hvem 
der siges, at han er stærk, smuk, tap- 
per osv. — et overmenneske af en 
drengespejder. Han har en forkærlig- 
hed for øl, cigaretter, kontokort og 
rejser til Hawaii . . . 

Det siges om pigen, at hun er en flad 
fejltagelse, medmindre hun ser ud som 
en overdimensioneret Hollywood dron- 
ning. 

Det er ikke mærkeligt, at det stakkels 
barn føler sig dårlig tilpas, når det 
skal måle sig med det, der siges at 
være idealet. At ændre unges menin- 
ger, er noget af det vanskeligste. 
Det hjælper ikke at sige, at det ikke 
gør noget, for det gør det. Det hjælper 
ikke noget at sige, at det kun gør ondt 
i en kort tid, ligesom når man bliver 
hængt. Men det kan hjælpe, hvis den 
unge mand bliver overbevist om, at 
han, i stedet for den sammenblanding 
af sig selv og de falske idealer, som 
blev foreholdt ham, besidder lige så meget menneskelig værd, som enhver 
anden og ikke behøver at fortvivle. 
Denne uoverensstemmelse med idea- 
ler og standarder, hvor en ung mand 
befinder sig imellem det, han bliver 
belært om i kirken, og det som verden 
forventer af ham, virker umådelig ned- 
brydende, og en far er afgjort den, der 
i denne situation er den bedste til at 
begynde på at belyse disse forhold og 
hjælpe sin søn eller datter til at for- 
stå, hvad der er vigtigt i livet, og hvad 
der ikke er det. Endvidere at være der 
for at støtte og hjælpe og få sine børn 
til at føle sig betydningsfulde samt at 
hjælpe dem til at være sig selv og 
holde dem til deres standarder. 
Der var en, der engang sagde, at de 
midaldrende og de gamle, glemmer, 
hvor stærkt de unge påvirkes og hvad 
de påvirkes af. 

De unge har ikke haft nogen erfarin- 
ger med den forbløffende proces, der 
kaldes ungdommen, og vi er alle nødt 
til at forstå dette. 

Når en far i kirken prøver på at op- 
træde som far for sine børn, opstår 
der af og til visse uoverensstemmel- 
ser. 

I afsnit 75 af Lære og Pagter siger 
Herren: „Og atter, sandelig siger jeg 
jer: Enhver, der er nødsaget til selv at 
forsørge sin familie, skal gøre det, og 
han skal ingenlunde miste sin krone, 
og han skal arbejde i kirken." (L.&P. 
75:28) 

Dette medfører to grundlæggende 
ansvarligheder: At sørge for vore fa- 
milier og arbejde i kirken. 
Der opstår af og til problemer, som 
tilsyneladende giver uoverensstem- 
melser, imellem den pligt en far har 
overfor sin familie og de mange op- 
gaver, som kirken giver ham. 
Som svar på dette, må alle kirkele- 
dere, som har ansvar for organisering 
og indkaldelse til møder forstå, at et 
godt planlagt og organiseret møde 
med forud fastsat begyndelsestids- 
punkt og afslutning, ikke alene vil 
give et maximalt udbytte af tiden, men 
også vil gøre det lettere for brødrene, 
som deltager i disse møder, at få de- 
res børns og koners støtte. 
Et godt planlagt møde betyder, at fa- milien ved, hvornår de kan forvente 
manden eller faderen hjem. 
Et godt planlagt møde sørger for fuldt 
udbytte af tiden og nedskærer således 
antallet af møder, som unødvendigt 
kalder manden væk fra hjemmet. 
Det er givet, at vel planlagte og godt 
programmerede møder er til ligeså 
stor velsignelse for familierne, som 
for de fædre, der deltager i møderne. 
På den anden side set, forventer Her- 
ren, som der stod i verset i Lære og 
Pagter, at vi tager os af vore familier 
og også, at vi arbejder i kirken. 
Det kan ikke være rigtigt, at store ans- 
varsbyrder i kirken, skal give anled- 
ning til, at en far ikke kan passe sin 
familie. 

Min far var stavs præs i dent i tyve år. 
Han blev indsat, da jeg var seks år og 
afløst, da jeg var syvogtyve. Jeg kan 
næsten ikke huske en tid, hvor han 
ikke var præsident. Han havde en 
meget stor stav, og det tog en stor 
del af hans tid. 

Foruden var han redaktør af en avis, 
og her var der også et stort behov for 
ham med tidsfrister og andet arbejde, 
som ikke kunne udskydes under no- 
gen omstændigheder. Jeg kan huske, 
at en arbejdsdag på sytten, atten og 
nitten timer ikke var ualmindeligt for 
ham. 

Dette kunne have skabt vanskelighe- 
der for os børn, men gjorde det for- 
bavsende nok ikke. 

Når jeg ser tilbage for at finde ud af, 
hvad han gjorde for at holde os nær 
til sig, selv om han egentlig ikke havde 
tid til det, tror jeg, det var hans evne 
til at drage os ind i hans liv. Selv på 
rejser vidste han, hvad vi foretog os 
og var levende interesseret og tænkte 
på alt. 

Spørgsmålene, han ville stille og de 
kommentarer han havde, lod os forstå, 
at han var stolt af os, interesseret i os 
og fulgte os, skønt han ikke altid 
kunne være sammen med os. 
Jeg husker også, at ligegyldigt hvor 
træt han og mor måtte have været, 
faldt de aldrig i søvn, før vi var kom- 
met hjem. 

Hvis jeg var den eneste, der ikke var 
kommet hjem, havde han det princip 231 ikke at holde familiebøn, før jeg også 
var der, og det skønt han og mor alle- 
rede var i seng. 

I sådanne situationer bad han altid 
mig om at holde bøn. Jeg vil gerne 
sige jer, at det havde en virkelig ind- 
flydelse på, hvorledes jeg skulle op- 
føre mig som ungt menneske, når jeg 
vidste, at jeg var nødt til at slutte min 
aften med bøn ved mine forældres 
seng. 

I tilslutning hertil havde vi nogen me- 
get dybsindige diskussioner under 
disse rolige og uforstyrrede sene nat- 
tetimer. Han var altid villig til at tale, 
hvis jeg gerne ville, og det ligemeget 
på hvilket tidspunkt det var. 
Jeg vil sige, at min far var den bedste 
mand, jeg nogen sinde har kendt, 
skønt han ikke havde megen tid at til- 
bringe sammen med mig. 
Når jeg ser tilbage på den tid, så for- 
står jeg det. Men skønt tiden vi an- 
vender på vore børn, er betydnings- 
fuld, så er evnen til at lade vore børn 
tilpasse sig livet det mest vigtige. 

Hvis vi kan udtrykke en levende in- 
teresse for dem og lade dem vide, at 
vi forstår, hvad det drejer sig om, 
også selv om vi må gøre dette, når vi 
af og til har meget travlt, så synes 
dette at være langt vigtigere, end hvis 
en far har god tid, men ikke udviser 
denne interesse. 

Til slut vil jeg gerne anføre, hvor me- 
get den tid er værd, som en far bruger 
til at gøre sin indflydelse gældende 
overfor sine børn. I Amerika og i Ca- 
nada har et ni-årigt barn brugt det 
halve af den tid, som det kommer til 
at tilbringe i hjemmet. 

Når et ungt menneske er atten år 
gammel, skal han måske afsted til en 
skole, eller på anden måde begynde 
sit eget liv. Når han er nitten skal han 
på mission. 

Rundt om i andre lande i verden er 
tiden måske endnu kortere. 
Jeg var sammen med en biskop for- 
leden dag, og han fortalte mig, hvor- 
dan hans otte-årige datter kom ind og 
vækkede ham midt om natten for at 
stille et spørgsmål. Den næste morgen 
forklarede biskoppen pigen, at han var en meget travlt optaget mand og 
havde en masse arbejde at gøre og 
derfor behøvede sin nattesøvn. 
Han ville være meget taknemmelig, 
hvis hun ikke vækkede ham midt om 
natten. Den lille pige ventede tålmo- 
digt og til sidst sagde hun: „Ja, far — 
men du forstår ikke. Du er biskop og 
jeg har et problem." 
I denne betydning må hver og en af 
os være vort hjems biskop, ligesom 
den rigtige biskop er wardets far. 
Jeg vil også håbe, at biskoppen i war- 
det og hjemmelærerne vil være særlig 
opmærksomme på de familier, hvor 
fædrene vedvarende eller for en tid er 
borte. 

Lad os tage os tid til det, vi behøver 
at gøre, og det vi ønsker at gøre for 
vore børn nu, før det er for sent, fordi 
dagene har en vis evne til at blive til 
måneder og disse til år. 
Ligesom ordene i følgende kendte 
sang: „Erdetdén lille pige jeg bar? 

Er det dén lille dreng, der legede? 

Jeg så ikke, at de blev ældre, 

hvornår blev de det? 

Hvornår blev hun så smuk? 

Hvornår blev han så stor? 

Var det ikke i går de var små? 

Solopgang — solnedgang. 

Hurtigt flyver årene. 

Den ene årstid følger den anden, 

ladet med glæder og sorger. " 1 

Lad os stræbe efter at hellige os og 
styrke vort tilhørsforhold til vore børn 
og yde endnu større hjælp og vejled- 
ning til kirkens kærlige mødre. Medens 
vi arbejder for at bringe retfærdighe- 
dens principper, sandhed og glæde 
samt fred og lykke til de unge i vore 
familier. 1 Jesu Kristi navn. Amen. O 1 „Sunrise, Sunset" fra Spillemand på en tagryg, 

tekst af Sheldon Harnick, (New York; Sunbeam 
Music Corp., 1964) Anvendt med tilladelse. DAVID O. McKAY 

„Intet livsprincip understregedes mere urokkeligt af Den store 
Lærer end nødvendigheden af at tænke ret. For Ham var men- 
nesket ikke, hvad det udadtil syntes at være, ejhelhr hvad det 
med sine ord foregav at være; hvad mennesket tænkte afgjorde 
i alle tilfælde, hvad det var. 

„Hans lærdomme angående menneskets pligt mod sig selv så vel 
som dets pligt mod sin næste gennemtrænges af den sandhed, at 
tanken i alle tilfælde afgør menneskets ret til lykke eller dets 
fordømmelse for synd." 232 
Sigtningen ÆLDSTE ELRAY L. CHRISTIANSEN 

Assistent til De Tolvs Råd 

Tale holdt ved den 141. halvårlige 

generalkonference 

I øjeblikket har jeg en ganske særlig 
bøn i mit hjerte, og det er, at jeg kan 
sige noget, som vil kunne give tryghed 
og opmuntring til dem, som har brug 
for det, og det vil sige os alle. 
Vi lever i en vidunderlig verden! En 
vidunderlig tidsalder! Der er så mange 
udvalgte mennesker, så mange dejlige 
ting og så meget, der er ønskværdigt. 
Blot det at leve et normalt, nyttigt liv 
er en vidunderlig velsignelse. 
Men det er også en tid, hvor visse af de gudgivne standarder og sande 
principper, som længe er blevet aner- 
kendt og respekteret, bliver foijnægtet 
af mange. Ja, i virkeligheden er det en 
dag, hvor „folkene ængstes i fadvild- 
hed." (Luk. 21:25.) 

Herren taler om en tid, hvor „menne- 
skenes kærlighed skal blive kold, og 
lovløsheden blive mangfoldig." (L.&P. 
45:27.) Er den tid kommet? 
Det er yderst foruroligende at opdage 
den fornedrelse, som eksisterer i dag. 233 Forbrydelser og stridigheder er daglig 
kost for læseren og lytteren af nyhe- 
der. Kriser og vold verden over op- 
står, den ene efter den anden, og 
ingen finder nogen tilfredsstillende 
løsninger. 

Nu fortæller skriften os, at djævelen er 
„ophavet til alle disse ting, ja, ophavet 
til mord og mørkets gerninger..." 
(2. Nephi 26:22), og at han har „stor 
magt til at ægge folket til at begå alle 
former for synd, fylde dem med hov- 
mod og friste dem til at søge efter 
magt og myndighed og verdens tomme 
ting." (3. Nephi 6:15.) 
Sådanne mennesker „søger ikke Her- 
ren for at indføre hans retfærdighed, 
men enhver vandrer på sin egen vej 
og efter sin egen Guds billede, hvis 
billede er i verdens lignelse . . ." (L& 
P. 1:16.) 

„Og de fornægter Guds kraft, den 
Hellige i Israel, og de siger til folket: Lyt til os og hør vor lærdom, thi se, der 
er ingen Gud i dag, thi Herren og 
Genløseren har udført sin gerning, og 
han har givet menneskene sin magt." 
(2. Nephi 28:5.) 

Således talte profeten Nephi for længe 
siden, medens han så frem til vor tid. 
Dr. James E. Talmage giver os imid- 
lertid sikkerhed med følgende ord: 
„Dog kan han (djævelen) ikke gå læn- 
gere i sin onde gøren og laden, end 
offerets overtrædelser giver ham lov 
til eller Guds visdom måtte tillade, og 
han kan til enhver tid blive standset 
af den højere magt." {Trosartiklerne, 
side 59.) 

Man vil måske spørge: „Hvorfor gør 
Gud så ikke, med denne højere magt, 
en ende på alle onde gerninger?" 
Grunden er naturligvis, således som 
det er blevet forordnet af Gud, at „det 
er nødvendigt, at der er en modsæt- 
ning i alle ting . . ." (2. Nephi 2:11.) 
•i *' ■ ■■%■ 


Grunden til en sådan modsætning er 
at sætte os i stand til at vurdere det 
rigtige over for det forkerte. Alle men- 
nesker har ret til at sætte kursen for 
deres eget liv, og Herren vil ikke 
nægte dem denne ret. 
Herrens formål med dette er at give 
alle mulighed for at berede sig til den 
største af Guds gaver: evigt liv. Men- 
neskets fremgang er i høj grad af- 
hængig af dets villighed til at forblive 
standhaftig og urokkelig, især når det 
står over for modstand og modgang. 
Og dog vil intet menneske nogen- 
sinde få mere modstand, end han eller 
hun har mulighed for at overvinde 
eller udholde. Nogle har en kamp med 
sygdomme, nogle med begær, nogle 
med tilbøjeligheder, nogle med 
misundelse eller egenkærlighed, nogle 
med sorg. 

Medens jeg tænker over dette, skrev 
jeg ordene ned, således som jeg hu- 
skede dem, i den gode, gamle sang, 
som jeg holder af at høre, og hvori 
versene giver os håb: 

„Om end gennem prøven jeg 

lader dig gå, 
min nåde tilstrækkelig skal du 

vist få; 
du skal ikke skades af prøvelsens 

ild, 
at lutre dit hjerte er alt, 

hvad jeg vil." 

(Så sikker en grundvold, 
Sange nr. 166.) 

Vi har alle den af Gud givne ret til at 
anerkende det gode eller at fornægte 
det. 

Som Paulus sagde: Gud er tro- 
fast, han vil ikke tillade, at I fristes 
over evne, men sammen med fristel- 
sen skabe en vej ud af den, så I kan 
stå igennem." (1. Kor. 10:13.) 
Vor tid er en sigtelsens tid, en tid, 
hvor den onde og hans følgesvende, 
mere end nogensinde i den nuværen- 
de verden, har vist sig at være Guds 
fjender. Men, som vi hørte vor profet 
og præsident sige her til morgen, be- 
høver vi ikke at frygte Satans gloende 
pile (se 1. Nephi 15:24), idet vi alle 
har magt til at undgå at blive indviklet 
i synd mere sikkert end nogensinde :■'":■'■'' i.-.' S& : 


i før. Den tid er kommet, hvor hvert en- 
kelt medlem af kirken skal holde sig 
nær til Herren, være standhaftig ved 
at støtte og opretholde og følge hans 
guddommeligt kaldede tjeneres råd, 
og undgå, som Mormons Bog siger 
(2. Nephi 9:28), „menneskenes for- 
fængelighed, skrøbelighed og dår- 
skab." Vi skal rense vort liv og hel- 
liggørevore hjem. 

Vi må lære vore børn at være loyale, 
lydige, ærlige, respektere loven (og 
skønne på beskyttelseslove), have re- 
spekt for alle mennesker og kærlighed 
til Herren og hans kirke. Vi må leve og 
handle med mod, vie vore kræfter til 
og opretholde den af Gud givne sand- 
hed og dens principper, fordi det at 
følge menneskenes luner, tilskyndel- 
ser og vantro filosofi er at risikere at 
miste det, som er mest værdifuldt og 
ønskværdigt — fred, frihed, og frelse. 

„Derfor skal I underordne jer Gud. 

Stå Djævelen imod, så skal han 

fly fra jer; 

„hold jer nær til Gud, så skal han 

holde sig nær til jer. . ." (Jakobs 

Brev 4: 7 — 8.) 

Det sikre er stadig: „Kom følg 

mig." (Se Luk. 18:22.) 
Ja, det er en vidunderlig tid vi lever i, 
først og fremmest fordi vi i det gen- 
givne evangelium har det sandhedens 
lys, som, hvis det anvendes, vil bringe 
dejlig fred og ro til dem, som gør det. 
Herren har gjort verden til en smel- 
tedigel for at prøve os, et sigtningens 
sted, hvorfra kan komme velsignel- 
serne ved et frydefuldt liv her og et 
strålende liv på den anden side! 
„Velsignet være den mand, som stoler 
på Herren, og hvis tillid Herren er." 
(Jer. 17:7.) 

Han har givet os ingredienserne til et 
succesrigt liv: Evangeliet som en fuld- 
kommen plan til lykke og held for alle, 
som efterlever det, kirken med inspi- 
rerede ledere og en Helligånds til- 
skyndelser til at vejlede og formane 
os. 

Vi har alt dette i større udstrækning 
end nogensinde før i menneskets hi- 
storie. Derfor lever vi i en tid, som er 
uovertruffen. Lad os sikre os, at vi gør 
fremgang som vi skal, at vi så at sige er „ombord på det gode skib"! For det 
skib, kirken, vil aldrig svigte. 
„Guds værk, planer og hensigter kan 
ikke forpurres, ej heller kan de tilintet- 
gøres. 

„Thi Gud vandrer ikke på krogede 
stier, ej heller vender han sig til 
højre eller venstre, afviger heller ikke 
fra det, han har sagt; derfor er hans 
stier rette og hans kurs er et og sam- 
me evige kredsløb. 

„Kom i hu, kom i hu, at det ikke 
er Guds værk, der forstyrres, men 
menneskenes gerning." (L.&P. 

3:1—3.) Jeg slutter med kong Benjamins for- 
jættelse: 

„Endvidere ønsker jeg, at I vil tænke 
på deres velsignede og lykkelige til- 
stand, der holder Guds bud. Thi se, de 
blev velsignede i alle ting, både time- 
lige og åndelige, og dersom de holder 
trofast ud til enden, bliver de mod- 
taget i himlen for at bo hos Gud i evig- 
varende salighed. O, husk på, husk på, 
at disse ting er sande, thi Herren har 
talt dem." (Mosiah 2:41.) 
I Jesu Kristi navn. Amen. O JOSEPH FIELDING SMITH 

„Vi (de sidste dages hellige) er uanset vore svagheder det 
bedste folk i verden. Jeg siger ikke dette for at prale; for 
jeg tror, at denne sandhed er indlysende for alle, der er vil- 
lige til at gøre deres egne iagttagelser. Vi er moralsk rene, 
lige i alle henseender og på mange måder andre folk over- 
legne. Grunden er den, at vi har modtaget sandheden, Her- 
ren Jesu Kristi Evangelium. Det er for os ikke det døde bog- 
stav, noget, der måske skal følges på sabbatten og glemmes 
ugens seks andre dage, men vor religion er en hverdags- 
religion. Vi forventes at leve i overensstemmelse med sand- 
hedens principper hver dag hele livet; for disse principper 
er lige så sande midt på ugen, som de er på sabbatten." 235 PRÆSIDENT 
HARTMAN RECTOR JR. 
Af De Halvfjerds' Første Råd 
er sti 
Sidste efterår forkyndte Herren gen- 
nem sin profet, at kirken ville holde 
familie-hjemmeaften, hver mandag af- 
ten. Det er interessant, at omtrent på 
samme tid meddelte „de andre", at 
der ville være professionelle fodbold- 
kampe mandag aftener. I vil måske 
blive forbavsede over at høre, hvor 
mange familier der prøvede at ind- 
passe familie-hjemmeaftenerne i fod- 
boldkampenes halvlege. Naturligvis 
kan det ikke gøres. Det ser ud til, at 
profetens krav krævede et altfor stort 
offer. 

I det fjerde afsnit, vers 5, af Lære og 
Pagter fremsætter Herren de egenska- 
ber, der kræves i arbejdet for Guds 
værk. Han siger, at det er „tro, håb, 
barmhjertighed og kærlighed og med 
øjet alene henvendt på Guds ære." 
Troen, håbet, barmhjertigheden og 
kærligheden kender vi noget til. De er 
meget vigtige. Men øjet alene hen- 
vendt på Guds ære er sandsynligvis 
den vigtigste af disse egenskaber. I 
det hele taget betyder „øjet alene 
henvendt på Guds ære" offer. Det be- 
tyder, at i stedet for bestandig at gøre, 
hvad vi selv ønsker at gøre, skal vi 
gøre, hvad Herren ønsker, vi skal 
gøre, men vi skal gøre det på hans 
måde, når han ønsker, vi skal gøre det. 
Dette er naturligvis ikke det, menne- 
sket af naturen er mest tilbøjelig til. 
Vi hører meget i verden i dag om, „at 
gøre hvad vi selv vil." Jeg tvivler på, 
at dette i virkeligheden er noget nyt. 
Jeg tror, at det har gået for sig siden 
tidernes begyndelse. Måske er dette 
blot en lidt anderledes måde at sige 
det på. I sandhed. Lucifer gjorde, hvad 
han selv ønskede, imod Herrens vilje. 
Kain gjorde, hvad han selv ville, di- rekte imod sin himmelske Faders råd. 
De brød sig ikke om, hvad Herren 
ønskede, de skulle gøre, men kun om 
det de selv ønskede at gøre. Naturlig- 
vis har sådanne handlinger aldrig 
været særlig fordelagtige for vor 
lykke, og lykke er hele formålet med 
menneskets tilværelse. Profeten Lehis 
udtalelse, at „menneskene er til for at 
kunne nyde glæde" (2. Nephi 2:25) er 
altomfattende. 

På den anden side fik Abraham af Gud 
at vide, at han skulle ofre sin „eneste" 
søn Isak som brændoffer til Herren. 
Jeg tænker, at Abraham ikke kunne 
have modtaget en mere ubehagelig 
befaling fra sin himmelske Fader. Og 
dog rejste han sig straks, tog sin søn 
og det nødvendige brænde og begav 
sig afsted til det udpegede sted. Han 
kunne ikke ledes bort fra sin kurs, før 
en Herrens engel greb ind og stand- 
sede hans hånd. Og hvad var beløn- 
ningen for denne handling? Hør Her- 
rens udtalelse til Abraham: „. . . Fordi 
du har gjort dette og ikke sparet din 
søn, den eneste, for mig, 
„så vil jeg velsigne dig og gøre dit af- 
kom talrigt som himmelens stjerner og 
sandet ved havets bred; og dit afkom 
skal tage sine fjenders porte i besid- 
delse;" 

„og i din sæd skal alle jordens folk 
velsignes, fordi du adlød mig!" 
(1. Mos. 22:16—18.) 
Jesus, vor Herre og Mester, var det al- 
lerstørste eksempel på at følge sin 
Faders befalinger i lydighed. Hans 
svære dødsangst i Haven går jeg ud 
fra aldrig er blevet overgået, og kan 
ikke nås af noget menneskeligt væsen. 
Han bad i Getsemane med følgende 
ord: „Min Fader! er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi; dog ikke, 
som jeg vil, men som du vil." (Matt. 
26:39.) Mesteren kunne ikke udholde 
at tænke på det, som lå foran ham, 
selv om han vidste, at dette var hoved- 
formålet med, at han kom til jorden — 
men han gjorde, som hans Fader 
havde bedt om, og fordi han gjorde 
det, holder han „. . . al magt i Himme- 
len og på jorden", (Matt. 28:18) og 
har, som Paulus beretter, „taget sæde 
på højre side af Guds trone" (Heb. 
12:2), og så mange, som modtager 
ham, bliver hans sønner og døtre. 
Og hvorledes blev det gjort? Det var 
kun muligt gennem offer. I sandhed, 
offer „frembringer virkelig Himlens 
velsignelser." 

Men hvorledes og hvorfor det sker, 
synes at være vanskeligt at forstå, og 
måske er det kun få mennesker, som 
virkelig forstår det. Måske dette er 
grunden til, at så få mennesker er vil- 
lige til at yde, det krævede offer, som 
kan få Herrens værk til fuldtud at lyk- 
kes. 

Profeten Joseph Smith giver i sin 
sjette forelæsning om troen (som fin- 
des i de gamle udgaver af Lære og 
Pagter) sandsynligvis den stærkeste 
udtalelse, der eksisterer om dette vig- 
tige emne. Profeten sagde: „For et- 
hvert menneske er virkelig kundskab 
om, at det livsløb, som han gennem- 
løber, er i overensstemmelse med 
Guds vilje, absolut nødvendig for at 
sætte ham i stand til at have tillid til 
Gud, uden hvilken intet menneske kan 
opnå evigt liv, ... og medmindre de 
har en virkelig kundskab om, at det, 
de stræber efter, er i overensstem- 
melse med Guds vilje, vil de blive livs- 
trætte og afmægtige . . . Det var dette 236 
Tale holdt ved 
den 141. halvårlige 
generalkonference offer, og kun dette, at Gud har forud- 
bestemt, at menneskene skal nyde 
evigt liv; og det er ved at ofre alle 
jordiske ting, at menneskene virkelig 
ved, at de gør de ting, som er velbe- 
hagelige i Guds øjne . . ." 
„Det var ved at yde ofre, at Abel, den 
første martyr, opnåede kundskab om, 
at han var anerkendt af Gud. Og fra 
den retfærdige Abels dage til vor tid 
opnås den kundskab, som menne- 
skene har om, at de er anerkendt i 
Guds øjne, ved at yde ofre." 
„Det er forgæves, når mennesker ind- 
bilder sig, at de er arvinger sammen 
med dem, eller kan blive arvinger 
sammen med dem, som har ofret alt, 
og ved dette middel opnår tro på Gud 
og begunstigelse hos ham, så de kan 
opnå evigt liv, medmindre de på 
samme måde yder ham det samme 
offer og gennem dette offer opnår 
kundskab om, at de er anerkendt af 
ham." 

„Altså vil de, som yder ofret, få det 
vidnesbyrd, at deres livsførelse er vel- 
behagelig i Guds øjne . . ." 
„Men de, som ikke har ydet dette of- 
fer for Gud, kan ikke vide, om den 
kurs, de følger, er velbehagelig i hans 
øjne; for hvad deres tro eller mening 
end er, er der tvivl og usikkerhed i 
deres sind; og hvor der er tvivl og 
usikkerhed, er der ingen tro og kan 
ikke va^re det. For tvivl og tro findes 
ikke i det samme menneske på samme 
tid, så de mennesker, hvis sind ligger 
under for tvivl og frygt, kan ikke have 
urokkelig tillid, og hvor der ikke er 
urokkelig tillid, er troen svag; og hvor 
troen er svag, vil menneskene ikke 
være i stand til at kæmpe imod al den 
modstand, de trængsler og sorger, 

237 som de vil blive udsat for som Guds 
arvinger og fælles arvinger med Jesus 
Kristus; og de vil blive mismodige, -og 
den onde vil have magt over dem og 
tilintetgøre dem." (Forelæsninger om 
troen, 1891 , 6:2, 4, 7, 8, 9, 10, 12.) 
Af dette er det tydeligt, at offer, lige 
meget hvor ubehageligt det kan være, 
er absolut nødvendigt, for det er det 
eneste middel, Herren har tilvejebragt 
for sine børn til at opnå tro og den 
forvisning, som er nødvendig for med 
held at vende tilbage til hans nærhed i 
en tilstand, hvor de kan nyde evigt liv. 
Og hvad vil så være et offer i dag? 
Altfor ofte tænker vi, når vi hører ordet 
offer, på brændofre eller at det ene 
menneske giver sit liv for et andet, 
ligesom Mesteren gjorde det for os 
alle. Det er gyldige eksempler, men 
der er ganske sikkert nogle meget ny- 
modens ofre, som Herren har indstif- 
tet for at velsigne sine børn i dag. 
Nogle af disse kan omfatte: 
At betale tiende, i en tid hvor priserne 
stiger med foruroligende hast, og in- 
flationen synes at løbe løbsk. 
At overholde visdomsordet, når det at 
bruge stimulanser af enhver slags 
næsten er en levemåde i dette og andre 
lande i verden. 

At leve moralsk ren og kysk, når disse 
principper bliver spottet fra enhver 
aviskiosk og næsten ethvert filmlær- 
red. 

At opfylde en mission, når det at tjene 
i missionsmarken betyder et afbræk i 
uddannelsen for vore unge mænd og 
kvinder og sommetider tidlig udskriv- 
ning til militærtjeneste. 
For nogen tid siden interviewede jeg 
en nittenårig ung mand med henblik 
på at tjene i missionsmarken. Da jeg 
antydede, at dette var den kurs, Her- 
ren ønskede, han skulle følge, sagde 
han: „Jamen, ældste Rector, hvis jeg gjorde det, måtte jeg holde op med 
skolen." Jeg sagde: „Ja, det er rigtigt, 
men det gjorde tolv unge mænd også, 
som arbejder i din stav og har bragt 
nogle af dine venner ind i kirken." 
At holde famiiie-hjemmeaften kan 
måske synes at være et offer, når en 
professionel fodboldkamp, blandt tu- 
sinder af andre adspredelser, konkur- 
rerer om den bedste tid mandag aften. 
Ja, mine søskende, offer er nøjagtig så 
uløselig en del af Guds forvaltning i 
dag, som det altid har været. Og offer 
bringer stadig Himlens velsignelser. 
Uden det frembringes ingen velsignel- 
ser, selv om det at tjene blot for at 
gøre sig fortjent til velsignelser heller 
ikke er rigtigt. Arbejdet bør ydes, fordi 
vi elsker Herren og elsker hans børn. 
Må vi tjene med øjet alene henvendt 
på Guds ære, og gøre, hvad Herren 
ønsker, vi skal gøre, i stedet for altid 
at gøre, hvad vi selv ønsker at gøre, 
og må vi gøre det, fordi vi elsker Her- 
ren. 

Jeg er et vidne på, at Gud lever. Jeg 
ved, at han lever, og at han hører og 
besvarer bønner, for han har hørt og 
besvaret mine. Jeg bærer vidnesbyrd 
for jer, at jeg ved, at Jesus er Kristus, 
og at han lever. Jeg ved, han lever, at 
han har genoprettet sin kirke på jor- 
den i vore dage og vor tid gennem den 
store profet Joseph Smith, det vidun- 
derlige menneske, som han var; at vr 
har en Guds profet på jorden i dag, 
præsident Joseph Fielding Smith, som 
I har hørt nu til morgen; at dette er 
Guds kirke og Guds rige, at beslut- 
ningerne træffes gennem åbenbaring i 
denne kirke under ledelse af vor 
Herre og Frelser, Jesus Kristus, hvis 
kirke det virkelig er. Jeg bærer dette 
vidnesbyrd for jer i al ydmyghed i Jesu 
Kristi navn. Amen. 

O JOSEPH FIELDING SMITH 
„Der er ingen som helst grund 
til, at ikke enhver sjæl skulle 
vide, hvor han kan finde sand- 
heden. Hvis bare vi vil yd- 
myge os og søge i troens og 
ydmyghedens ånd, og gå til 
Herren, lige som profeten 
Joseph Smith gik til Herren, vil 
vi finde den. Det er der ingen 
tvivl om. Der er ingen som 
helst grund til at mennesker — ■ 
hvis de blot vil lytte til 
Herrens Ånds hvisken og søge, 
som Han ønsker, de skal søge, 
efter kundskab og forståelse 
af Jesu Kristi Evangelium — 
ikke skulle finde den; ingen 
som helst grund undtagen deres 
hjerters hårdhed og deres 
kærlighed til verden. „Bank på, 
så skal der lukkes op for jer." 
(Matt. 7:7-11). 238 Arbejdets * • arne AF WENDELL J. ASHTON 

Sidste uge havde min hustru, Belva, 
og jeg arrangeret, at vi skulle ringe til 
et andet ægtepar, for at vi kunne føl- 
ges i vor bil til en reception og mid- 
dag i en by 75 km borte. 
Kort før vi skulle tage afsted, ringede 
de til os, at de ville blive forsinket. 
„Avistrykkeriet har haft maskinskade, 
og vore sønners aviser vil komme se- 
nere", sagde manden. „Vi må vente 
for at hente aviserne med vor bil, så 
drengene kan få dem afleveret. Jeg vil 
ringe, så snart vi får besked om, at 
aviserne er kommet dertil, hvor vi skal 
hente dem." 

I begyndelsen virkede han lidt forstyr- 
ret. Men da vi kom hjem til dem og så 
de tre drenge (den yngste var otte år) 
travlt beskæftiget med at gøre avi- 
serne parat til udbringning, vendte 
vore følelser sig til beundring. 
Disse forældre havde sat de første 
ting først: deres sønner og deres ar- 
bejde. 

Manden er en succesrig forretnings- 
leder med eksamen både som inge- 
niør og jurist, og han er en tidligere 
stavspræsident. Moderen er stavens 
hjælpeforenings-præsidentinde. Mere 
vigtig for mig er den kendsgerning, at 
de tidlig har lært deres børn arbejdets 
sødme. 

Deres børns liv vil sikkert blive lykke- 
ligere og sundere, fordi de har lært at 
elske arbejdet i deres tidlige barndom. 
Forleden dag læste jeg en beretning i 
en Miami-avis 1 om et interview med 
en gammel hyrde, hvis alder er anført 
til 165 år. Hans navn er Shirali Misli- 
mov. Han var født og har levet hele sit 
liv i De kaukasiske Bjerge i området 
mellem Sortehavet og Det kaspiske 
Hav. hvor grænserne mødes mellem 
Tyrkiet, Rusland og Iran. De kauka- 
siske Bjerge hæver sig til en højde af 
ca. 5600 meter og har en mængde pas, 
som er over 3000 meter høje, nogle 
krydset afveje. 

Mislimov hugger stadig brænde. „Jeg 
er overbevist om, at en doven mand 
ikke kan leve længe", fortalte han in- 
terview'eren. Mislimovs hus ligger i 
Barzavu, 2500 meter over havets over- 
flade i Azerbajdjan, Rusland. 
Artiklen sagde, at den gamle mand 
stadig „graver rundt om træerne i en 
frugthave, som han har omplantet ad- 
skillige gange i sit liv." 
„Konstant arbejde, bjergluft og mode- 
rat spisning har hjulpet mig til at nå så 
høj en alder", sagde Mislimov, som 
hverken drikker eller ryger og som 
kun spiser hønsekødsuppe, ost og en 
oplagt mælk, kaldet airan. 
Metusalem er kendt som den person i 
menneskenes historie, der har nået 
den højeste alder. Men foruden at 
sige, at han døde i en alder af 969 år, 
fortæller Bibelen os kun lidt om Metu- 
salem. 1. Mosebog fortæller dog, aj 
hans sønnesøn, Noa, nåede omtrent 
samme alder som Metusalem — 
950 år — og 1. Mosebog siger meget 
mere om Noa, en profet, som „van- 
drede med Gud." (1 . Mos. 6:9.) 
Noa syntes at have været født til ar- 
bejde. Hans fader, Lemek, kaldte ham Noa, idet han sagde: „Han skal skaffe 
os trøst i vort møjefulde arbejde med 
jorden, som Herren har forbandet." 
(1. Mos. 5:29.) 

Noa var en bygmester. Han var 600 år 
gammel, da arken blev fuldført og 
syndfloden kom. 

Lemeks kommentar, at Gud havde for- 
bandet jorden, genkalder Herrens ord 
til Adam: skal jorden være for- 
bandet for din skyld..." (1. Mos. 
3:17.) Så tilføjede Herren: „I dit an- 
sigts sved skal du spise dit brød . . ." 
(1. Mos. 3:19.) 

Herren forbandede ikke Adam. Han 
forbandede jorden „for din skyld." 
Gennem tidsaldrene har mennesket 
modtaget mere end brød gennem sit 
ansigts sved. Han har modtaget lykke. 
Bismarck, den stærke prøjsiske stats- 
mand, sagde engang: „Til ungdommen 
har jeg kun tre gode råd: arbejde, ar- 
bejde arbejde." 

Hvilket lykkeligt syn var det ikke at se 
de små brødre folde deres aviser 
sammen i tusmørket. De kan ikke blive 
Noa'er, men deres liv skulle blive ri- 
gere og finere og deres alderdomsår 
længere og mere strålende, fordi kloge 
og kærlige forældre tidligt lærte dem 
at elske arbejdets sødme. Q 

1 Miami Herald, 18. marts 1971, artikel af Peter J. 
Shaw, international korrespondent for United 
Press. 239 PRÆSIDENT S. DILWORTH YOUNG 

Af de Halvfjerds' Første Råd 

Tale holdt ved den 141. halvårlige generalkonference 
Tjen 

hverandre i kærlighed Det er mit ønske, at jeg kan ledes af Herrens Ånd i 
det, jeg skal sige. Kirkens warder og grene er blevet 
organiseret for at give aktivitet til et stort antal med- 
lemmer, ja, i virkeligheden til størstedelen. Og dog er 
der mange, som ikke har nogen officiel stilling eller 
ikke noget specielt ansvar, som kalder dem til at udføre 
formelle gerninger for organisationen. De tilhører kir- 
ken, de tilhører staven, de tilhører wardet. De opfordres 
til at overvære forskellige klasser og møder, som er 
beregnet til at instruere dem, men efter afslutningen af 
mødet går de hjem, uden at have nogen særlig kaldelse, 
som kan vække dem til organisationsmæssig aktivitet. 
Mange af dem føler, at de bliver forbigået, at deres 
talent ikke er ønsket. Andre ønsker ikke at tage imod 
nogen som helst ansvarlig kaldelse. 
Dette kan være, fordi de ikke forstår det ansvar, de har 
over for Jesu Kristi Kirke. Vi har alle samme alminde- 
lige kaldelse. Vi har alle samme ansvar som resultat af, 
at vi er gået i dåbens vande og har indgået pagten. Vi 
vil ikke kunne undgå, at Herren dadler os, hvis vi tilla- 
der, at organisationsmæssigt ansvar, eller mangel på det, griber ind i denne særlige kaldelse. Lad mig pege 
på nogle nødvendige forpligtelser med profeternes 
ord. 

Jeremias sagde til et folk, som var oprørsk og genstri- 
digt: undertryk ikke den fremmede (han kan have 

haft nødig at sige det på den tid), den faderløse og 
enken." (Jer. 22:3.) 

Om en konge sagde han med bifald: „Han hjalp arm og 
fattig til sin ret; da gik det ham vel. Er dette ikke at 
kende mig? lyder det fra Herren." (Jer. 22:16.) 
Disse tanker blev senere gentaget af Herren gennem 
Mika, da han sagde til folket, at det, der krævedes, var, 
„at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt 
med din Gud." (Mika 6:9.) 

Paulus sagde til de hellige, at de skulle være gode mod 
hverandre og barmhjertige, tilgive og have kærlighed 
til hverandre. (Efes. 4:32.) 

Alma var lidt mere speciel. Han opfordrede dem 
indtrængende til at råbe til Herren om alle deres gøre- 
mål og deres ejendele og for deres eget og deres 
omgivelsers velfærd. Hele deres indstilling skulle være 240 
en bøn til Herren om alt, hvad de havde og alt hvad de 

var. Så sagde han: Antag ikke, at det er alt; thi 

efter at I har gjort alle disse ting, og I bortviser den 
trængende og den nøgne og ikke besøger den syge og 
den bekymrede og ikke deler jeres midler — om I har 
nogen — med dem, som trænger dertil, siger jeg jer, at 
dersom I ikke gør nogen af disse ting, da er jeres bøn 
forgæves og gavner jer intet, og I er som hyklere, der 
fornægter troen. 

„Dersom I derfor ikke ihukommer at være gavmilde, er 
I som affaldet, som smelterne kaster ud, da det ikke er 
af nogen værdi, og det bliver trådt under fode af men- 
nesker." (Alma 34:28— 29.) 

De åbenbaringer, som Joseph Smith fik om dette emne, 
er utallige og hørte til de allerførste. At drage omsorg 
for de fattige er en af de første og tidligste forpligtel- 
ser. At hjælpe de trængende og de, som sørger, følger 
lige efter. Vi har alle nogen tid, men de, som ikke har 
fået noget stort ansvar i organisationen, har mere tid 
til at opsøge de fattige, de trængende og de hjælpeløse. 
Og denne hjælp er i høj grad tiltrængt. Allevegne omkring findes folk, som trænger til opmuntring, hjælp 
og bistand — hjælp af den slags, som vi alle kan yde, 
ikke penge, men tid og opmærksomhed og personlig 
opmuntring, især til dem, som må bære et stort ansvar 
for deres kære, og som ikke kan overdrage det til andre 
af den simple grund, at der ikke er andre, de kan over- 
drage det til. 

Hvilken stor aflastning ville det ikke være for en ung 
moder med et sygt barn, hvis mah hjalp hende en 
stund. Lidt tid, ikke blot fem minutter til et besøg hos 
dem, der må holde sig inde, men en timestid, med 
oplæsning, hjælp, madlavning eller opmuntring, vil 
kunne ændre hele situationen for den pågældende. Man 
kan finde dette behov i mange hjem. 
Engang da jeg havde ansvaret for en invalid, sagde en 
god søster: „Jeg kommer hjem til jer hver fredag aften 
fra seks til ti. Du kan regne med det, så læg planer om 
at gå klokken seks og slap af i de fire timer." Hvor var 
hun velsignet imod mig! Hvor god! Hun velsignede 
både mig og den syge med ny opmuntring, nye smil, 
nye tanker. 241 Der findes mange ensomme mennesker, mennesker 
hvis ensomhed* er skjult. Det er nødvendigt, at vi opsø- 
ger dem og hjælper dem. Der findes nogle, som føler, 
at de ikke er accepterede, som har behov for at blive 
opbygget i ånden og hjulpet til at finde sig selv. Der 
findes ugifte piger, som er borte hjemmefra og tror, at 
ingen bryder sig om dem. Der er nogle, hvis sind er 
forpint. Det forekommer mig, at familie-hjemmeafte- 
nerne af og til kunne planlægges, så man kunne tage 
nogle af de ensomme, nogle af de frygtsomme, nogle 
af de nedslåede, nogle af de forpinte med til dem. 
Jeg kender en fremragende kvinde, som påtog sig en 
stor opgave i kirken, hun havde ikke nogen pligter i 
wardet. Hver uge gik hun til søndagsskolen og nadver- 
mødet og hjem med en følelse af, at hun ikke hørte til 
nogen steder der. Så blev hun opmærksom på en 
søster, som var vokset op uden kundskab om evange- 
liet, og som kom til kirkens dør om søndagen, men var 
bange for at gå ind, og derfor gik hjem igen. Hun hjalp 
hende med at komme ind og blive opbygget i sjælen. 
Så lagde hun mærke til en mand, som ikke var medlem, 
men var lige ved at blive det, og ændrede sit syn, så 
han blev medlem. Hun lagde mærke til flere enlige 
piger, som ikke synes at have noget formål med deres 
tilværelse, og hun indgav dem ønsket om at opnå, så 
meget som muligt. Hun var interesseret i de ældre, og 
opmuntrede unge mænd, som nærmede sig den alder, 
hvor de kunne gå på mission. Pludselig opdagede hun, 
at hun var en betydningsfuld del af wardet, ikke gen- 
nem en kaldelse fra biskoppen, men ved at adlyde den 
lov, som kalder os til at være vor broders vogter. 
Vi kan være sikre på, at hvis der findes mange børn 
eller syge eller ældre i et hjem, er det næsten altid 
sikkert, at sådanne hjem har brug for hjælp. O, I hellige, 
lad være at hentæres af længsel, hvis I ikke har en stil- 
ling i et præsidentskab eller som lærer. Virk med iver 
for en god sag og gør mange ting af jeres egen fri 
vilje. (Se L.&P. 58:27.) I kan komme jeres Himmel 
nærmere ved at yde en stilfærdig hjælp til dem, der har 
behov for trøst, bistand og opmærksomhed. I vil ikke 
føle jer betydningsfulde for organisationen, men eng- 
lene vil smile, når de noterer den tid, der bruges til 
kirkeligt arbejde for dem, som Herren elsker og for 
dem, hvem han personligt ledede sit eget arbejde — de 
fattige, de nedslåede, de trængende, de syge, de mod- 
løse. 

Vi er alle arbejdere i kirken; af dem, som har særlige 
opgaver og af dem, som ikke har nogen, kræves der 
ved åbenbaring, at de skal gå til bedehuset hver uge 
og ofre deres sakramenter. (Se L.&P. 59:9, 12.) Vi 
fornyr så vore forpligtelser om at erindre ham, som er 
vor Frelser, og holde hans bud, hvoraf det andet er at 
elske vor næste som os selv. Når vi har indgået denne 
pagt, er det vor pligt ihærdigt at forsøge at vise denne 
kærlighed gennem vore gerninger. De, som ikke har nogen kaldelse i wardet, har mere tid 
til at udføre det store arbejde med at frelse sjæle. Lad 
os ikke sidde tilbage, misundelige på dem, som har 
omsorg for staven, wardet og hjælpeorganisationerne, 
men søge vor frelse der, hvor Herren kaldte os, blandt 
dem, som, svage i ånden, svage på legeme eller svage 
i deres ønske, trænger til at blive opmuntret, trænger 
til at blive hævet op i Guds rige her på jorden. 
Jeg ved, at hjemmelærere er ansvarlige for disse for- 
nødenheder, men ofte skjuler de, som er hjemme, 
deres nød for dem. Jeg ved, der findes kredslærerinder, 
men der er stadig mange, som skjuler deres nød for 
dem. Jeg ved, at præstedømmet forventes at være vå- 
gent, men dette ansvar går ud over det organiserede 
præstedømme. Dette er en personlig pligt, som ingen 
sjæl, der elsker Herren, kan afvise. Det er en pligt, som 
vi altid må være vågne overfor. 

Den trængende næste kunne være lige ved siden af. 
Den, som er i nød, er måske ikke medlem af kirken. Det 
kan være enhver, som er i nød. Jeg kender ingen, som 
er undtaget fra det ansvar bestandig at yde hjælp og 
personlig opmuntring til mange, som aldrig aflægger 
rapport om deres vanskeligheder til biskoppen, men 
som, til trods for stolthed, ja, selv for midler, i høj grad 
behøver den hjælp, forståelse og kærlighed, som vi alle 
kan give som enkeltpersoner. 

Dette er en genklang af det, som Jakob sagde: „En 
ren og ubesmittet gudsdyrkelse for Gud, vor Fader, er 
dette: at besøge faderløse og enker i deres trængsel 
og bevare sig selv uplettet af verden." (Jakobs Brev 
1:27.) 

Et af de sidste ord fra Herren til os i vor tid: „Kom i 
alle ting de fattige, trængende, syge og lidende i hu; 
thi den, der ikke gør det, er ikke min discipel." (L.&P. 
52:40.) 

Jeg ved, at Jesus Kristus lever, og at hans hellige Fader 
også lever. Jeg opretholder af hele mit hjerte præsident 
Joseph Fielding Smith som den levende profet. Jeg ken- 
der også de velsignelser, som kommer både til giveren 
og modtageren, når man adlyder det påbud, at vejen til 
at elske Herren er at elske og tjene sin næste. I Jesu 
Kristi navn. Amen. O 242 
BØRNENES 
SfDER, 
Linsesuppe AF LEONE CASTELL ANDERSON 
illustreret af Jerry Harston Den gamle mand stod i døren. Hans 
tøj var gammelt og luvslidt, men 
hans skæg og hår var pænt friseret. 
„Om vi kan give et måltid mad?" 
spurgte husmoderen skarpt. „Vi har 
ikke mad nok til os selv og slet ikke 
til tiggere." 

Før hun kunne skubbe døren i for 
næsen af ham, talte den gamle mand 
igen. „Måske kan jeg hjælpe dig," 
sagde han. 

„Hjælpe. Hvordan vil du hjælpe? Vi 
har ikke andet tilbage end et ben og 
en smule af et og andet. Olga, Ka- 
thryn gå ned og hent det, der er til- 
bage i kælderen." 

Moderen pegede på det lille bundt 
grøntsager pigerne kom med og 
lagde på bordet. 

„Her kan du se!" „En eller to gule- 
rødder, nogle kartofler og løg. Hvordan kan man få det til at slå til 
til at føde fem sultne børn med?" 
Deres far var taget afsted for at 
skaffe mad, men han var ikke kom- 
met tilbage. „Nej," sagde hun, „du 
kan ikke hjælpe os." 
„Alt, hvad jeg behøver, er en gryde 
fyldt med vand og ild til at koge det 
over," sagde den gamle mand. „Og 
med mine tryllelinser kan vi lave 
linsesuppe." 

Moderen talte igen. „Det skal blive 
godt at smage." 

Den gamle mand løftede sin hånd. 
„Jeg vil blot bede jer om en tjene- 
ste," sagde han. „Lad mig sidde her 
ved bordet og ilden og lad så hvert 
barn, eet ad gangen komme hen til 
mig." 

Peter, der var den ældste, kom først. 
Han så ikke andet end vand, der begyndte at boble langs kanten af 
gryden. 

„Der er noget godt i dig," sagde den 
gamle mand. „Du er meget nødven- 
dig her, fordi man behøver dig. Din 
styrke vil give styrke til andre." 
Manden syntes at tale til det ben, 
han tog fra bordet, men det, han 
sagde, gjorde indtryk på Peter. 
„Det er nok således," tænkte Peter, 
„at når far er væk, og jeg er den 
ældste, så behøver mor mig og mine 
kræfter." Peter løb, for at hente mere 
brænde til ilden uden at blive bedt 
om det. Han begyndte at stable 
brændet omhyggeligt op i brænde- 
kassen. Den gamle mand lagde be- 
net i gryden. 

Kathryn var den næste i rækken. 
Hendes yndige ansigt var skæmmet 
af en surmulende trutmund, og hun 
gjorde et utålmodigt kast med sit 
røde hår. 

„Ah," sagde den gamle mand, „her 
er en god en. Sund og blomstrende. Du bringer lys og glæde til alt, hvad 
du kommer i nærheden af." 
„Mon han taler til guleroden?" tænk- 
te Kathryn, „eller mener han mon 
mig?" Hendes ansigt lyste op og 
hendes trutmund forsvandt. „Den 
gamle mand var vist ikke så dum, 
som hun havde troet." Kathryn 
vendte sig om og løb hen til Nels, 
den yngste, og gav ham en svingtur, 
for at lege med ham. Hun ville san- 
delig ikke have noget imod at passe 
ham for mor. Og den gamle mand 
puttede de to gulerødder ned i gry- 
den. 

Der var altid uro omkring Eric, den 
tredie. Da han kom frem, rykkede 
han i Peters øre, trak Kathryns krøl- 
ler, puffede til Nels og kildede Olga i 
siden. 

„Nåh! Her har vi en livlig en," mum- 
lede den gamle mand. „Det er umu- 
ligt at undvære dig. Du gør dig be- 
mærket." Medens han skrællede de 
yderste lag af et løg, tilføjede han, 
83 „du kunne ikke gøre en kat fortræd." 
Eric vidste, at det var sådan. Da 
hans øjne løb i vand på grund af den 
stærke duft fra løget, tænkte han på 
de tårer, som hans drillerier forår- 
sagede. 

Han så Peter gnide det øre, han 
havde rykket i, og Eric gik hen for 
at hjælpe sin broder med at stable 
brænde. Den gamle mand blev fær- 
dig med at skrælle løgene og lagde 
dem i gryden. 

Han syntes ikke at se Olga, den 
yngste pige med det almindelige ud- seende. Han nikkede hen for sig og 
sagde, som om det var til kartoflerne 
i hans hænder: „Af og til gemmer 
den almindelige overflade megen 
godhed og kærlighed." 
Olga blev glad. Hvis den gamle mand 
kunne se dette i hende, så kunne 
andre måske også! Hun skammede 
sig over at være jaloux på Kathryn, 
og gik hen til sin ældre søster med 
et smil og et venligt ord. Den gamle 
mand skrællede kartoflerne, skar 
dem i stykker og lagde dem ned i 
den kogende gryde. Kathryn <Eric 
84 Det var nu Nels's tur, men han holdt 
sig tilbage. Han var lidt bange for 
den gamle mand. „Enhver synes, at 
jeg er sådan en lille baby. Jeg duer 
ikke til noget." Den gamle mand 
vinkede Nels nærmere, og han talte 
direkte til ham: „Jeg er sikker på, at 
du kender svaret på dette," sagde 
han. „Hvad er det, som mor altid 
kommer i gryden, når hun skal lave 
noget mad, der smager godt?" Nels 
tænkte. Så sagde han: „Salt, tror jeg. 
Ja, salt." Han ragte over bordet og 
gav den gamle mand saltet. „For dette rigtige svar vil jeg lige 

smage på suppen," sagde den gamle 

mand. 

Nels følte sig helt stor. Han var ikke 

bare en baby, når han kunne give det 

rigtige svar, og han fik lov til at 

smage den magiske linsesuppe 

først. 

Nu kom mor og indsnusede duften. 

„Det dufter som suppe," sagde hun 

tvivlende. „Vær så venlig at smage 

den," sagde den gamle mand. „Sig 

mig, om der skal mere i den?" 

Moderen smagte fra den store ske. 
Olga 
85 „Ah," sagde hun, og „uhm," sagde 
hun, og uden at tænke over det rakte 
hun hånden over til bordet efter pe- 
beret og dryssede noget i gryden. 
„Ja, ja, lidt skarp krydderi for at 
frembringe det bedste af hver slags 
smag, og tilsæt nu noget af det, som 
alle har." 

Moderen så på ham, da han sagde 
dette, for hun vidste, at hun havde 
en skarp tunge. Men den gamle 
mand nikkede og sagde: „Den er 
færdig." 

Så satte de sig alle omkring bordet. 
Den gamle mand for bordenden. Mor Da han havde spist den første skål- 
fuld, bad han om mere. 
„Det gjorde en ende på det," sagde 
mor, idet hun hældte det sidste op 
fra gryden. Så vendte hun sig mod 
den gamle mand og udbrød: „Din 
linse, din magiske linse. Den er ikke 
i gryden?" 

Den gamle mand rejste sig og gik 
hen til døren. Han vendte sig om og 
smilede. „Mine venner I kan ikke se 
den. Kun jeg ved, at den er der. Jeg 
kalder den kærlighed, og den gør 
store underværker." Den gamle 
mand vendte sig nu om og gik ud i cNels 
serverede en stor portion af den 
dampende suppe til hver. De var 
netop færdige med at spise, da der 
hørtes støj ved døren, og der stod 
far. 

Han havde en sæk med madvarer på 
ryggen. „Der var oversvømmelse," 
sagde han, da han begyndte at for- 
klare sin forsinkelse. Men alle flok- 
kedes om ham for at byde velkom- 
men og prøve på at fortælle om den 
besøgende og hans trylleri. 
„Nåh sådan!" „Jeg vil gerne smage 
denne linsesuppe." natten og efterlod kærlighedens tryl- 
leri. O 86 Hbincidi En historie fra Mormons Bog fortalt af 

MABEL JONES GABBOTT 

■illustreret af Gary Kapp „Hvem er den Abinadi", råbte den 
onde kong Noa, „som jeg og mit folk 
skal straffes af?" „Og hvem er den 
Herre, som skal påføre mit folk så 
stor en sorg? Jeg befaler jer at 
bringe mig Abinadi, så jeg kan dræbe 
ham." 

Abinadi var en god mand og en Her- 
rens profet. Han havde set, hvad den 
onde kong Noa havde gjort. Han 
havde set ham beskatte folket og 
røve fra det, for at betale for sine 
prægtige paladser. Men det, der be- 
drøvede ham mest, var, at han vid- 
ste, at folket var lige så onde og 
upålidelige som deres konge. 
Herren bad Abinadi om at gå ud 
blandt folket og få dem til at afstå 
fra deres ondskab, ellers ville han 
komme til dem med sin vrede. 
Abinadi tryglede dem om at lytte til 
sine ord. Mén de havde fulgt kong 
Noa så længe, at de var vrede på 
Abinadi, og de skyndte sig til kongen og fortalte, at Abinadi havde truet 
med stor straf til kongen og hans 
folk. Kong Noa blev meget vred og 
befalede, at Abinadi skulle bringes 
til ham. 

Men Abinadi undslap, og man kunne 
ikke finde ham. Han holdt sig skjult i 
to år. Så forklædte han sig, så ingen 
kunne kende ham, og gik igen ud 
blandt folket. 

Herren fortalte ham, hvad han skulle 
sige, og Abinadi advarede dem og 
sagde, at de på grund af deres ond- 
skab skulle bringes i trældom og 
død, og at vilde dyr skulle fortære 
dem. 

Folk blev vrede på Abinadi. De for- 
fulgte ham og bragte ham til kong 
Noa, som befalede, at han skulle 
kastes i fængsel. 

Så kaldte kongen alle sine præster 
til sig, og Abinadi blev fremstillet for 
dem, for at de kunne bestemme sig 
for, hvad de skulle gøre med denne 87 mand, som talte så åbenlyst mod 
deres levevis og deres konge. 
Præsterne udspurgte fangen og prø- 
vede på, at få ham til at fornægte 
sandheden. De bad ham om at for- 
klare visse dele af skrifterne, som de 
selv havde undervist i. Abinadi sagde 
til dem, at de ikke kunne være præ- 
ster og forsøge på at undervise, 
medmindre de forstod skrifterne. 
„I har ikke i hjertet ønsket om at 
forstå, derfor har I ikke været vise," 
sagde han. Præsterne forsøgte at 
lægge hænder på Abinadi, men han 
sagde: „Rør mig ikke, thi Gud skal 
slå jer, dersom I lægger hånd på mig, 
thi jeg har ikke afleveret det bud- 
skab, som Herren sendte mig at 
bringe." (Mosiah 12:27 og 13:3.) 
Disse ord gjorde præsterne bange, 
for de kunne se, at Herrens Ånd var 
med Abinadi. Hans ansigt lyste, og 
han talte med kraft. 
I lang tid lyttede kong Noa og hans 
præster til Abinadis store budskab. 
Abinadi fortalte om Jesus Kristus, 
Guds søn, som skulle komme til jor- 
den og leve blandt folket. Han for- 
klarede dem, at Jesus ville blive 
korsfæstet, men hans død ville blive 
en stor sejr, fordi han skulle leve 
igen. Abinadi blev bundet og sat i fængsel. 
Han blev dømt til døden, medmindre 
han ville tilbagekalde sine ord. 
Abinadi sagde: „Jeg vil gå så langt 
som til døden, og jeg vil ikke til- 
bagekalde mine ord, jeg har talt, og 
de skal stå som et vidnesbyrd mod 
jer. Og dersom l dræber mig, vil I 
udgyde uskyldigt blod." (Mosiah 
17:10.) 

Kong Noa begyndte at blive bange 
for, at Guds straf skulle komme over 
ham, men præsterne ønskede, at 
Abinadi skulle dø. 

Således gav kongen dem tilladelse 
til at dræbe Abinadi. Herefter tog 
præsterne brændende risknipper og 
piskede Abinadi, indtil han var døden 
nær. Men selv om flammerne slik- 
kede op ad ham, sagde Abinadi: 
„Således rammer Gud dem med sin 
hævn, der vil udrydde hans folk." — 
„O, Gud modtag min sjæl." (Mosiah 
17:19—20.) 

Da Abinadi havde sagt dette faldt 
han om og led døden i ilden, fordi 
han ikke ville fornægte Guds ord. 
Således beseglede han sine ords 
sandhed med sin død. O 90 Piskesmæld AF MARY PRATT PARRISH 
illustreret af Virginia Sargent Tommy og Betsy var nede ved bæk- 
ken for at skure tallerkenerne fra 
morgenmaden med hvidt sand, da de 
hørte Brigham Young kalde de hel- 
lige sammen på samlingspladsen. 
De kunne knap nå at skylle taller- 
kenerne i det kogende vand, som 
deres mor havde parat, før de fem 
tusinde mennesker fra Sugar Creek 
lejren var forsamlede for at høre, 
hvad deres leder, Brigham Young, 
havde at sige. Hans budskab var 
kort. „Jeg foreslår, at vi fortsætter 
vor rejse. Alle, som ønsker det, føl- 
ger mig." 

Tommy jublede. Han greb Betsys 
hånd og snurrede hende rundt idet 
han sagde: „Vi skal vestpå nu. En- 
delig skal vi afsted vestpå." 
Pludselig stoppede han op og sagde: 
„Vi kan ikke drage vestpå nu. Far er 
her ikke." Tommys mor kunne se 
skuffelsen i hans ansigt. „Far vil 
sikkert være her i morgen middag", 
sagde hun. „Han regnede med at 
slutte arbejdet i Set. Joseph i dag, 
og hvis vi har alting klart, kan vi tage 
afsted, så snart han kommer." 
Tommy følte sig bedre tilpas nu, og 
da præsident Young gav signal til, at det lange vogntog bestående af 
fem hundrede vogne, skulle sætte 
igang, vinkede han og Betsy glad 
farvel til mange af deres venner og 
naboer. Da vogntoget var ude af 
syne, skyndte de sig tilbage, for at 
spørge deres mor, hvad de kunne 
gøre, for at de kunne blive parate til 
at tage af sted. 

„Du kan kærne smør," bad mor 
Betsy. 

Trækærnen var ligesom en lille tønde 
med låg på. Gennem hullet i midten 
af låget trak Betsy stemplets hånd- 
tag op og ned, indtil fløden blev 
kærnet til gult smør. 
Medens Betsy kærnede, fyldte Tom- 
my vandtønderne og fastgjorde dem 
udenpå vognen, så familien kunne 
have frisk vand, hvis de ikke kunne 
slå lejr ved et vandløb eller i nærhe- 
den af en flod. 

Da Tommy kom op fra bækken, så 
han en vogn køre ind på lejrpladsen. 
„Det er far", råbte han og smed den 
spand, han bar på og løb hen for at 
hilse på ham. „Kan vi tage afsted 
vestpå nu, da du er kommet?" „Over 
halvdelen af alle fra lejren er alle- 
rede taget afsted." 91 
„Jeg må være færdig med at kærne 

først," sagde Betsy. 

„Og vi må vente, indtil brødet er 

bagt," tilføjede mor. 

Tommys far lo. „Jeg tror ikke, vi kan 

tage afsted i eftermiddag," svarede 

han. „Jeg købte en anden vogn og 

et spand okser i Set. Joseph. Det er 

derfor, at jeg kunne komme tilbage 

idag. De mænd, som jeg rejste med, 

vil ikke være tilbage før i morgen. Vognen er lastet med majs og hvede, 

og vi må lave oversejl til at dække 

den med. 

„Hvem skal køre den nye vogn?" 

spurgte Tommy. „Jeg tror, mor kan 

køre den," svarede far. 

„Jeg kan køre den," sagde Tommy. 

Far svarede ikke med det samme, 

men sagde så: „Jeg tror nok, at du 

kan. Vi vil lade dig prøve." 

Før okserne blev spændt for vognen, 93 Til sidst kom signalet. Da begyndte 
orkestret at spille og med et piskesmæld 
begyndte Tommys vogn at rulle. 
lærte Tommys far ham, hvordan han 

skulle holde tøjlerne, og hvordan 

han skulle slå smæld med pisken for 

at sætte okserne igang uden at slå 

dem. 

Tommy var så ivrig efter at komme 

til at køre okserne, at han arbejdede 

hele eftermiddagen, så de kunne 

være sikker på at starte tidlig næste 

morgen. Han lagde de seks lister af 

nogetsærligt træ, som hans far havde 

bragt med fra Set. Joseph, i blød i 

bækken. 

Da de var bløde og bøjelige, 94 
hjalp han sin far med at fastgøre 
dem til den ene side af vognen, bø- 
jede dem over og fastgjorde dem til 
den anden side. Sammen løftede de 
det store lærredsejl op og trak det 
oven over buerne og strammede det 
til, før de gjorde det fast i begge 
sider. 

Herefter hjalp Tommy sin far med at 
lave en lang og dyb proviantkasse, 
og sammen gjorde de den fast til 
den ene side af vognen. 
Det lille hønsebur, som far havde 
taget med fra Set. Joseph, blev fast- gjort til den anden side til brug for 
de seks høns, han også havde bragt 
med sig. 

Betsy og hendes mor pakkede pro- 
viantkassen med tallerkener og den 
mad, de skulle bruge hver dag. De 
hængte også den store jerngryde 
uden på vognen. 

Da dejen var færdig, rullede mor no- 
get af det ud til brød og Betsy la- 
vede nogle kager, der skulle bages 
over de rødvarme kul i den holland- 
ske ovn. Da kagerne var lette og 
bløde og indbydende brune og fa- 95 milien netop var færdig til at spise, 
fyldtes luften med musik. 
„Det er Pitts hornorkester," udbrød 
Tommy. „Ja, det er det," råbte hans 
far. „Lad os invitere nogen af dem 
til at spise med os." 
Han greb Tommys hånd og begyndte 
at løbe hen imod vejen til Nauvoo. 
De fleste af de to tusinde menne- 
sker, som endnu var tilbage i Sugar 
Creek, sluttede sig til dem for at 
hilse på orkestret. Da orkesterlede- 
ren så Tommys far, rakte han ham 
en trombone. 

Tommy var lykkelig, da hans far be- 
gyndte at spille, for det mindede 
ham om den gode tid, da hans far 
endnu var medlem af orkestret, før 
han solgte sin trombone. 
Orkestret marcherede lige hen til 
den åbne plads, og folk fulgte efter 
ligesom til en stor parade, medens 
de gik i takt til musikken. Efter at orkestrets medlemmer havde 
spist et måltid varmt mad, gav de en 
koncert på pladsen. 
Næste morgen stod Tommy usæd- 
vanligt tidligt op. Han var for spændt 
til at kunne sove, da han kun tænkte 
på, at han skulle køre med okserne. 
Endelig var vognene færdige, og han 
klatrede op på sædet ved siden af 
sin mor og ventede på signalet, der 
skulle sætte det lille tog, bestående 
af toogtredive vogne, igang på fær- 
den mod vest. 

Endelig kom signalet. Orkestret be- 
gyndte at spille og med et ryk i tøj- 
lerne og et piskesmæld, begyndte 
Tommys vogn at bevæge sig. 
Folk i vognene begyndte at synge, 
og de holdt ikke op, før de nåede til 
hovedlejren i Israel, lo miles væk. O „ Et sandt mormonhjem er et, hvor Kristus, 
om Han tilfældigt skulle komme derind, 
ville være glad ved at dvæle og hvile sig. " 

DAVID O. McKAY 96 
Man/in J. Ashton af De Tolvs Råd SKREVET AF DOYLE L. GREEN lait 79 mænd er blevet kaldet som 
særlige vidner for Jesus Kristus og 
indsat som medlemmer af De Tolvs 
Råd i denne uddeling; 79 udaf de ti- 
tusinder af voksne mænd, der er ble- 
vet medlemmer af kirken siden den 
blev genoprettet i 1830. 
Det kræver noget ganske særligt at 
være apostel. Det er et ganske særligt 
helligt kald, et kald, der kræver, at 
man ofrer al sin tid og energi, ja, vier 
hele sit liv til at tjene Gud og sine 
medmennesker. Præsident Joseph Fiel- 
ding Smith har sagt: »Det er de tolv 
apostles pligt at prædike evangeliet for hele verden, at sprede det til alle 
jordens indbyggere, og at bære vid- 
nesbyrd om Jesus Kristus, Guds søn, 
ja, at være et levende vidne om hans 
guddommelige budskab." 
Normalt ville et sådant kald komme i 
tidsrummet omkring en generalkonfe- 
rence, men fordi der er så enormt 
meget arbejde, der skal gøres, og 
fordi hvert medlem af De Tolvs Råd i 
forvejen har så stor en byrde, som de 
på nogen måde kan magte, fik den 79. 
apostel i denne uddeling, ældste Mar- 
vin Jeremy Ashton, sit kald imellem to 
konferencer, den 2. december 1971, kun en måned efter at hans forgæn- 
ger, ældste Richard L. Evans, var død. 
Hans navn blev først opretholdt ved 
kirkens forskellige stavskonferencer 
for at medlemmerne kunne få lejlighed 
til, ved håndsoprækning, at give til- 
sagn om at ville støtte ham, derefter 
blev det bekendtgjort ved general- 
konferencen i april 1972. 
Straks efter at ældste Ashton var ble- 
vet valgt til apostel, blev han af en 
journalist spurgt, om han var chokeret 
over at være blevet kaldet til så høj en 
stilling. Hans svar lød: „Nej, jeg blev 
ikke chokeret; jeg blev forbavset, men 243 ikke chokeret. Ingen, der stræber efter 
at gøre sin pligt i kirken, burde nogen 
sinde blive chokeret over et nyt kald." 
Heller ingen af dem, der kendte ham 
godt blev forbløffede, eller i mindste 
måde forbavsede. Apostelkaldet var 
blot endnu et led i den kæde af opof- 
relse og tjeneste, som ældste Ashton 
har smedet. Ja, hans og hans forældres 
liv er tydelige eksempler på, hvordan 
Herren forbereder sine tjenere til at 
blive ledere. 

Ældste Ashton forfædre var nogle af 
de første omvendte, der i lande langt 
borte gjorde sig klart, at det gengivne 
evangelium var sandt. Hans oldefar, 
Edward Ashton, fødtes i det nordlige 
Wales i 1821, og accepterede ivrigt 
evangeliet, da han hørte missionærer- 
ne forkynde det. Han blev døbt som 
28-årig i juli 1849 og drog afsted til 
Amerika det følgende år, idet han for- 
lod sit hjemland og sine slægtninge for 
at få lov til at dele skæbne med de 
hellige. Navnet Ashton har været 
kendt og respekteret i kirken lige 
siden. 

Ældste Ashtons far, Marvin O., ud- 
førte en mission på De britiske Øer, 
blev biskop, medlem af højrådet, sad 
i et stavspræsidentskab, blev stavs- 
præsident, og fra 1938 og til sin død 
i 1946 var han medlem af Kirkens 
Præsiderende Biskopråd. 
Thomas E. Jeremy, ældste Ashtons 
oldefar på mødrene side, blev omvendt 
i den første tid, kirken virkede i Wa- 
les, og var blandt de første walisiske 
hellige, der drog til USA i 1849. Hans 
søn, John Jeremy, der var en intelli- 
gent mand og meget interesseret i hi- 
storie, blev tidligt enkemand og stod 
tilbage med tre små piger, som han 
måtte opdrage alene. En af disse blev 
senere mor til ældste Ashton. 
Ældste Marvin J. Ashton, har som as- 
sistent til De Tolvs Råd været general- 
autoritet siden oktober 1969, hvor han blev kaldet til at være leder for kirkens 
nye Unified Social Service Program. 
I denne egenskab har han arbejdet for 
minoritetsgrupper, dem, der lever 
på livets skyggeside, og i det hele 
taget alle, der på een eller anden 
måde har været uheldige, og gennem 
dette arbejde har han vundet sig 
mange venner. Han har også arbejdet 
for kirken som præsident for bogfor- 
laget „Deseret Book" og som medlem 
af komitéen „Deseret Gymnastik og 
Idræt" i enogtyve år. Før han blev ind- 
sat som assistent til De Tolvs Råd, var 
han første råd g iver i præsidentskabet 
for UMGUF i otte år, andenrådgiver i 
tre år, og medlem af generalbestyrel- 
sen for UMGUF i enogtyve år. 
Som indehaver af disse stillinger har 
han rejst over hele verden og været 
ungdomsprogrammernes talsmand 
over for både stave og missioner. 
Hans nye kaldelse bliver en udvidelse 
af det arbejde, han har været optaget 
af gennem årene. 

Hvilke særlige talenter og karakter- 
træk bringer ældste Ashton med i sit 
nye kald? De, som kender ham bedst, 
omtaler hans stærke tro på Herren, 
hans usvigelige trofasthed overfor kir- 
ken, og hans ubestridte kærlighed til 
sin næste. Han er venlig, og elskvær- 
dig, lytter gerne til andre, er en gentle- 
man og en fredsstifter. Han er meget 
interesseret i andres problemer og 
meget følsom overfor, hvad de trænger 
til. Han har et afvæbnende smil og me- 
gen humoristisk sans; han er høflig og 
dannet og er en fascinerende person- 
lighed. Når han træder ind i et værelse, 
lægger man mærke til ham. 
Forfatteren til denne artikel og andre, 
der har haft lejlighed til at sidde i 
GUF's generalbestyrelse indenfor 
samme tidsrum (fra 1949) som ældste 
Ashton, har lagt mærke til hans udvik- 
ling gennem årene. Vi så ham være 
mødeleder, afgive rapporter, holde ta- 
Marvin som 15-årig. Dette billede 
blev offentliggjort sammen med en 
artikel skrevet af ham om menne- 
skets helbred. Ældste Ashton, siddende som nr. to 
fra højre, var holdleder på det 
missionærhold, der vandt det britiske 
mesterskab. Manden i habitten er 
præsident Hugh B. Brown. 244 Marvin arbejdede i erhvervslivet for 
at tjene penge til sine studier. Han 
gik ud med et diplom for 
forretningsadministration. Ældste Ashton var 21 år gammel, 
da han tog hjemmefra for at tage på 
mission i England. Her er han 
afbilledet med en af sine kammerater, 
Aldon J. Anderson, nær Themsen i 
London. Ældste Anderson er nu 
forbundsdommer i Salt Lake City. 
245 
246 Sønner og døtre af Marvin O. og 
Rae J. Ashton fotograferet omkring 
1962. Fra venstre mod højre: 
Afton Curtis, søster Ashton, Wendell 
J. Ashton, Marvin J. Ashton, Phyllis 
Gardiner og Eleanor Badger. Der var 
endnu en bror, Ted, som blev dræbt 
ved en automobilulykke, da han var 
år gammel. 
Vielsen mellem Marvin J. Ashton og 
Norma Berntson i 1940, forenede to 
unge fremtrædende kirke- og 
skoleledere. En uge efter de havde 
giftet sig, flyttede de ind i det hus, 
som Marvin havde bygget til sin 
brud. 

ler, analysere problemer og røgte alle 
sine forskellige kald, og det undrede 
os altid, hvor rolig han var, selv under 
vanskelige forhold, hvor grundigt han 
vejede for og imod, før han gav råd. 
Han havde en stor evne til, når man 
var uenige, at finde frem til et rimeligt 
kompromis, og han røbede aldrig en 
hemmelighed, man havde betroet ham. 
Han havde et usædvanligt godt for- 
hold til de unge i kirken, han forstod 
dem og vidste, hvilke ord og billeder, 
han skulle anvende for at få dem i tale. 
Han er et menneske, som andre føler 
trang til at betro sig til og spørge til 
råds. Vi beundrede hans loyalitet 
overfor sine ledere, og han støttede 
altid generalautoriteterne. 
Men alligevel er han først og frem- 
mest kendt for sin oprigtighed og sit 
mod. Man skal være om sig for at 
kunne konkurrere med ham i idræt og, 
i livets spil med for den sags skyld. 
Han er blevet velsignet med en stærk 
vilje til at udmærke sig og bliver regnet 
for at være en dygtig forretnings- og 
finansmand. Han er gavmild, forsigtig 
og omhyggelig og meget præcis. De, 
som har spillet tennis med ham i over 
tredive år, kan bevidne, at han end 
aldrig kommer for sent til en tennis- 
aftale. Hans venner siger, at han al- 
drig spilder tiden, og at han altid har 
orden i tingene. Når der skal arbejdes, 
arbejder han, og når det er tid til at 
slappe af, more sig, spille sportskam- 
pe, er der ingen, der går mere op i det 
end ham eller morer sig bedre. 
Det barn, som blev navngivet Marvin 
Jeremy Ashton, var søn af Marvin O. 
og Rae Jeremy Ashton. Han blev født 
den sjette maj, 1915 i et toetagers, 
gult murstenshus, der lå som nr. 1341 
på Browning Avenue i Salt Lake City. 
Det var dengang i udkanten af byen, 
og som barn kunne Marvin ofte fra sit 
soveværelse høre prærieulvene hyle i 
Salt Lake dalens bakker. Hans forældre lærte ham tidligt vær- 
dien af hårdt arbejde, og hvad penge 
er værd. Som barn holdt Marvin kani- 
ner og duer og arbejdede med på fa- 
milielandbruget, en gård på ca. 8 km. 2 , 
hvor man dyrkede og solgte frugt og 
grøntsager. Senere da han gik i high 
school, hjalp han til i faderens isen- 
kramforretning i Sugar House. Han 
havde erhvervsarbejde under hele sit 
studium ved University of Utah, idet 
han arbejdede den halve dag i isen- 
kramforretningen og gik i skole resten 
af dagen. Han bestod med udmærkelse 
fra University of Utah School of Busi- 
ness til trods for, at han havde givet 
sig tid til at deltage i mange projekter 
udover det forlangte pensum, blandt 
andet var han sportsredaktør for sko- 
lens avis i to år. 

Marvin O. og Rae Ashton opdrog 
deres børn under følgende parole: 
„Husk altid, hvem du er", og „Dan dig 
altid din egen mening og stå fast på 
egne ben." Børnene i Ashton-familien 
husker ikke, at man specielt belærte 
dem om visdomsordet. I det hjem var 
det en selvfølge, at man var aktiv i 
kirken og holdt alle budene. Moderen 
underviste i primary og var ligeledes 
lærerinde og funktionær i hjælpefore- 
ningen, medens faderen arbejdede i 
ward og stav og sad i Det præsideren- 
de Biskopråd. Det faldt ikke børnene 
ind ikke at deltage i kirkens aktivite- 
ter. Søndagen blev holdt hellig. At gå 
til møderne, at deltage i GUF og at 
betale tiende var alt sammen en selv- 
følgelig vane. Marvin og hans broder 
Wendell.som nu er regional repræsen- 
tant for De Tolv, steg op gennem 
præstedømmets grader, gennem spej- 
der og M-mandsprogrammerne, hvor 
de altid var ledere blandt deres kam- 
merater. 

Marvin har altid udmærket sig inden- 
for sporten. I missionsmarken var han 
holdleder for det basketball-hold, der vandt det britiske mesterskab og han 
spillede på det hold, der vandt det in- 
ternationale europæiske mesterskab. 
Holdet trænede og spillede kampe to 
gange om ugen, efter at spillerne 
havde arbejdet hårdt hele dagen i mis- 
sionsmarken. Et morsomt apropos er, 
at eftersom de ikke havde råd til drag- 
ter, hjalp spillerne til med at klippe og 
sy deres egne dragter på deres fri- 
dage. 

Ældste Ashton bibeholdt et hårdt pro- 
gram med tennis, løbeture og andre 
sportsaktiviteter for at holde sig i form. 
Lige siden han blev generalautoritet, 
har han så vidt muligt spillet tennis 
klokken syv lørdag morgen, før han 
tog afsted til stavskonferencer, og li- 
geledes midt på dagen en gang om 
ugen. Han forsøger også at spille 
„paddleball" (et amerikansk boldspil) 
klokken syv om morgenen to gange 
om ugen i „Deserets sportcentrum". 
En af hans yndlingsmodspillere i ten- 
nis er hans kønne kone, Norma. 
Ældste Ashton var en ualmindelig god 
missionær i Storbritannien. I begyndel- 
sen af sin mission udmærkede han sig 
især ved at tegne abonnementer på 
Millennial Star. I løbet af de første 
fem måneder tegnede han flere abon- 
nementer, end nogen anden ældste 
havde gjort i løbet af et helt år. Den 
7. juli skrev hans missionspræsident 
til ham: „I to uger har du nu tegnet i 
gennemsnit 3 abonnementer på Mille- 
nial Star om dagen, og jeg sender dig 
mine oprigtige lykønskninger. Det er i 
sandhed arbejde; der er intet trylleord, 
der kan tegne abonnementer. Det er 
resultatet af flid, intensitet, person- 
lighed og tro." 

På grund af sine erfaringer indenfor 
journalistikken og sine store evner 
blev han senere udnævnt til medre- 
daktør på „Star" og arbejdede også 
som tilsynsførende ældste i Den bri- 
tiske Mission. Gennem et venskab, 247 Sport har altid været en vigtig del af 
ældste Ashtons liv. Her er han 
afbildet, medens han lærer to af 
sine unge venner nogle af tennis'ens 
spidsfindigheder. 
248 

■. som han havde sluttet med en frem- 
stående metodistpræst i London, blev 
han opfordret til at redigere metodi- 
sternes drengespejderes ugentlige 
program i mere end et halvt år. 
Præsident Hugh B. Brown, som var 
præsident for missionen det sidste 
halvandet år, ældste Ashton var der- 
ovre, roste ham som ældsten, „der 
altid var hvad og hvor, han burde 
være." Han skrev: „Jeg har aldrig haft 
en ung mand i marken, som jeg holdt 
mere af, og hvis venskab og samar- 
bejdejeg satte mere pris på." 
Skønt unge Marvin Ashton var meget 
populær blandt pigerne, gik han ikke 
ud med nogen før den dag, han havde 
afsluttet sin high school-uddannelse. 
Pigens navn var Norma Berntson. 
Berntson-familien var hårdtarbejdende 
nordmænd, som boede en gade eller 
to fra familien Ashton og i samme 
ward. John Berntson var entrepenør 
og havde en tennisbane bag huset. 
Det er muligvis tennis'en, der i første 
omgang førte Norma og Marvin sam- 
men, for de spillede meget sammen 
og deltog i mange aktiviteter i wardet, 
før de begyndte at gå ud sammen. 
Deres kærlighed til hinanden udvikle- 
de sig gennem college-årene, og de 
giftede sig i 1940 i Salt Lake templet. 
Det var en sammenføjning af to frem- 
stående kirke- og samfundsledere. Norma Ashton havde altid været aktiv 
i kirken. Hun arbejdede i erhvervslivet 
for at hjælpe til økonomisk, medens 
hun gik på University of Utah, hvor 
hun var formand for „Forenede Kvin- 
delige Studerende", funktionær i den 
akademiske kvindeforening, og hun 
bestod med udmærkelse, foruden at 
hun udmærkede sig i mange ting ud- 
over pensum. Hun modtog sit diplom 
som lærerinde og underviste det sid- 
ste år, Marvin var på mission. De ven- 
tede i lidt over et år, efter at Marvin 
var kommet hjem fra sin mission, før 
de giftede sig. Mere end een gang har 
man hørt Marvin sige: „Norma er det 
bedste, der nogen sinde er sket mig." 
Det meste af sin fritid det sidste år 
brugte Marvin til at bygge et hus, for 
han havde altid ønsket at bygge et 
hus, før han hjemførte sin kone. For at 
få betalt restsummen har han siden 
bygget 5 — 6 andre huse, et efter et, og 
solgt dem. „Jeg har aldrig kunne slå 
mig til ro med gæld på mit hus", siger 
han, „og jeg har altid betalt så hur- 
tigt, jeg kunne." 

Bror og søster Ashton er blevet vel- 
signet med fire børn. John, som er 
sagfører, har været på mission i Syd- 
vestengland, og Stephen, som læser 
sociologi, har været missionær i det 
sydlige New Zealand. Deres døtre er 
fru Dale (Jonne) Wheadon, som efter 249 at have fået afgangsbevis fra Univer- 
sity of Utah, nu har slået sig ned i 
Boise, Idaho, og Janice, som læser ved 
Brigham Young universitetet. De har 
også et barnebarn. 

De har haft et godt ægteskab, og et 
godt hjem, hvorfra lyset fra Jesu Kristi 
evangelium har strålet. Det har været 
et kærligt hjem, hvor man er blevet 
tilskyndet til flid, og skønt både Mar- 
vin og Norma altid har været optaget 
af pligter i kirken, har de aldrig for- 
sømt hverken hinanden eller deres 
børn. Siden 1968 har Norma været 
medlem af hjælpeforeningens general- 
bestyrelse; og før den tid, var hun i en 
årrække præsidentinde for UKGUF 
både i ward og stav, alt imens Marvin 
sad i GUF's generalbestyrelse. Aldrig 
på noget tidspunkt har hun været uden 
en stilling i kirken. 

Hver onsdag aften i enogtyve år har 
Marvin skullet til generalbestyrelses- 
møde, medens resten af familien ofte 
har taget en tur i swimmingpool'en i 
„Deserets sportcentrum". Tit mødtes 
familien så med Marvin bagefter for 
at gå ud et eller andet sted på vejen 
hjem. „Under de omstændigheder", 
smiler Marvin, „er det ikke særlig un- 
derligt, at jeg nu er den dårligste i 
familien til at svømme." 
Familien Ashtons hjem har altid været 
stedet, hvor unge fra wardet mødtes. 
Familien Ashton forstår mennesker og 
har stor kærlighed til dem, både unge 
og gamle. De er kendt for at være 
dejlige værter og er berømt for den 
underholdning, de arrangerer for dem, 
som besøger dem. 

Men til trods for alt dette, har ældste 
Ashton alligevel haft tid og kræfter til 
også at tjene samfundet, han bor i. 
Han har hele sit liv været levende in- 
teresseret i spejderbevægelsen og 
både han og hans sønner, har rang af 
„Eagle" (ørn). Han har modtaget sølv- 
bæveren og sølvantilopen, priser der 
Ældste Ashton arbejdede i general- 
bestyrelsen og generalforstander- 
skabet for UMGUF i 21 år. Her ses 
han sammen med præsident David 
O. McKay, præsident Joseph Fielding 
Smith og præsident N. Eldon Tanner; 
forstanderne G. Carlos Smith 
(i midten) og Carl H. Buehner; 
og UKGUF' s præsidentskab: Florence 
S. Jacobsen, Margaret R. Jackson 
og Dorothy P. Holt. gives for store indsatser for spejder- 
bevægelsen. Han har siddet i den na- 
tionale komité for spejdervæsenet, 
været medlem af den regionale udø- 
vende komité for „Det Store Salt 
Lake Råd". I 1960 blev han udnævnt 
som repræsentant for Utah ungdoms- 
konferencen i Det Hvide Hus. Æld- 
ste Ashton var et beundret og effek- 
tivt medlem af staten Utahs senat fra 
1959 ti 1 1963. 

En mands værd kan bestemmes, ud 
fra den indflydelse han har på sine 
medarbejdere og venners liv. Her er, 
hvad en af ældste Ashtons nærmeste 
kolleger siger om ham: 
„Gennem årene har vi, som kolleger 
til ham, lært ham at kende som en 
mand, der er større end andre, både 
Ældste Ashton, der altid er interes- 
seret i samfundsmæssige forhold, 
ses her støtte en kandidat, der 
søger at blive valgt til en national 
stilling ved et politisk møde. 250 Fra 1959 til 1963 arbejdede Marvin 
Ashton i staten Utahs senat, idet han 
høstede bifald fra både demokrater 
og republikanere. Billedet, hvor han 
ses sammen med senator Clyde 
Miller, der nu er statssekretær for 
Utah, er fra 1961. 
Siden oktober har ældste Ashton 
været leder for kirkens sociale 
services program. Her ses han 
sammen med præsident Spencer W. 
Kimball og ældste LeGrand Richards 
af De Tolvs Råd og en yndig, 
indiansk pige, Pauline Martin. 
fysisk og åndeligt; han er stærk uden 
at være stædig, viger aldrig tilbage fra 
hårdt arbejde eller tungt ansvar, han 
opbygger fortrøstningsfuldhed, arbej- 
der godt sammen med andre, han er 
blid, smilende, venlig og sjov at være 
sammen med, han er villig til at tale 
med enhver, villig til at lytte, han er 
ungdommelig, og ungdommen elsker 
ham, han holder af sport, enten det er 
som deltager eller tilskuer, han går 
stærkt ind for retfærdighed i alt, at 
spille „fair play" og at gøre tingene 
godt." 

Sådan er strømpilene i Marvin J. Ash- 
tons væsen, han som bliver Jesu Kristi 
Kirkes 79. apostel i denne uddeling. 
På væggen i hans kontor hænger der et indiansk ordsprog, der lyder: „Lyt, 
eller din egen tunge vil døve dig." 
Den 20. april 1971 holdt han en tale 
ved en religiøs højtidelighed på Brig- 
ham Young universitetet, som han 
gav titlen „Der kom intet svar". Te- 
maet i denne storslåede tale var, at de 
mest effektive prædikener, de mest 
overbevisende budskaber, de smuk- 
keste toner og de allermest betyd- 
ningsfulde svar kommer i fuldstændig 
stilhed. „Dette er de tidspunkter", 
sagde han, „hvor fysiske og åndelige 
følelser bedst taler for sig." 
Når han rejser rundt for kirken for at 
tjene Herren, elsker de hellige ham 
overalt for den tavse prædiken, som 
hans liv er, og for de gode moralske, mentale og fysiske følelser, som han 
udstråler, for han er et menneske, der 
elsker Gud og sin næste, som sætter 
sine pligter i kirken over alt andet; et 
menneske, der er villigt til at lytte, 
som ikke snakker ret meget, men som 
til gengæld virkelig får sagt noget, når 
han taler, hvis yndlingsopmuntring og 
trøst til Guds børn allevegne er: „Du 
kan godt klare det. Du skal bare gå ud 
fra den situation, du befinder dig i, og 
arbejde videre derfra." Og til familier, 
hvor medlemmerne ikke rigtig kan 
finde sig til rette indbyrdes: „Vi be- 
gynder først at fejle, hvis vi opgiver 
hinanden som håbløse." Det er denne 
mand, der er valgt til at være et sær- 
ligt vidne for Jesus Kristus, o 251 Det er på en udmærket måde blevet 
sagt, at „der kommer en tid, hvor sam- 
fundets almindelige besudling bliver 
så stor, at den opvoksende slægt kom- 
mer under et for stort pres og ikke 
kan siges at have et rimeligt valg mel- 
lem Lysets Vej og Mørkets Vej." 
(Hugh Nibley: An Approach to the 
Book of Mormon, 1 957.) 
Vi lever i en ond verden. Aldrig, så 
længe man kan huske, har den ondes 
styrker været opstillet i en så dødbrin- 
gende position. Djævelen er godt or- 
ganiseret. Aldrig i vor tid har han haft 
så mange udsendinge til at arbejde for 
sig. Gennem sine mange agenter har 
hans sataniske majestæt forkyndt sine 
hensigter om at ødelægge en hel 
generation af vore udvalgte unge 
mennesker. 

Beviser for de onde styrkers feje ar- 
bejde bliver mere og mere tydelige. 
Fra alle sider ser vi de sørgelige og 
hjerteskærende resultater. De, af Djæ- 
velen inspirerede, ødelæggende styr- 
ker findes i vor litteratur, i vor kunst, 
i bipgraferne, i radioen, i vor klæde- 
dragt, i vore danse, på fjernsynsskær- 
men og endda i vor moderne, såkaldt 
populære musik. Satan bruger mange 
redskaber til at svække og ødelægge 
hjemmets og familien og især vore 
unge. I dag, som aldrig før, ser det ud 
til, at Djævelens angreb er rettet mod 
vor ungdom. 

Et brev fra en bekymret fader om dår- 
lige virkninger af noget populær musik 
* u n et af 

-Musik *i . ner ®cfe unrvu , rra 
skaber :* aber *«° S feTr S ' ære * 

ces? er me tenik/ce n i? 0pfør - 

y^en. o^T ■***. efemenf . 
mu »/tøeen det eneste , nen * i 

s 'nd »on? " den "tete »?. 9em " 
a *°"°' kan eta«,/ g*L "**<*»<* e/ ter 

A,e7e r r f f -CeT^r et - 
he d at h afen såf V o /Q , ' sm ^ 

gende musik f den ^e ødA , at 

onder.).. S ' kf ^er ikke J de '*9~ 

ans > en tv//// ng t// / 

7 
Ofrene 
for Satans 
angreb - ungdommen ÆLDSTE EZRA TAFT BENSON 

af De Tolvs Råd 

Tale holdt 

ved den 141. halvårlige 

generalkonference men, er sådan, at seiv skyldfri hænder 
og et rent hjerte ikke kan mistolke 
deres insinuationer . . ." 
„Mørke (og dæmpet lys) er endnu en 
facet af rockscenen. Det er en sort 
masse, som dræber samvittigheden i 
en maske af anonymitet. Den identitet, 
som mistes i mørket, viger tilbage fra 
de normale ansvarsfølelser." 
„Skiftende lys kløver mørket med 
blændende lysstråler, som nedsætter 
modstanden ligesom lyset ved et tre- 
diegrads forhør eller det svingende 
pendul fra den hypnotisør, som vil 
kontrollere ens opførsel . . ." 
"-'- ' -sykodeliske sceneri (fort- sætter denne fader) er on „ ■ , 
narkotik* oa n Sv > n ^ør til 

narkotika, sex, oprør og gudløshed 

Sammen med tekstens skrålende u an 

musik skabt urenhedens fruot fwi, 

»gc aeres degeneration 

»Og det mest djævelske bedrageri ved 

denne skændsel er at ripn 

""■ vi Kan ikke uskadt bortratin 
nalisere retfærdigheden " 

b^ S„ 3 t'aTvrTetre 6 " I"" 

-ske mistemange r ge ,e m d : e :;: 

(GUF s musikkomité) 

Selv nu er vi ved at miste dem til 9, 

racie. ,Moron vidste at m ~ ., , 
indaå n & ir ' man ,kk ® kan 
altid.'" (Richard Nibley, uddrag af 
brev.) 

Dette brev fra en fader, ungdomslærer 
og medlem af en universitets-musikaf- 
deling, udtrykker, selv om det er un- 
dersøgende, den bekymring, som 
mange forældre og ungdomsledere 
føler. 

Kirken må ikke gå på kompromis om 
sine standarder på grund af populære 
krav. 1 sandhed, forbrugere af tobak, 
kaffe og alkohol har vendt sig bort på 
grund af kompromisløse standarder, 
lige så ofte som det gøres i vore dage 
på grund af miniskørter. 
Aldrig har kirken haft en bedre gruppe 
unge mennesker. De er udvalgte ånder 
— sendt til jorden i denne den mest 
udfordrende og betydningsfulde pe- 
riode i verden. Bebyrdet med det store 
ansvar at opbygge Guds rige på jor- 
den har de modtaget en ærefrygtind- 
gydende udfordring. 
Dette store og betydningsfulde ansvar 
og denne udfordring kommer i en 
yderst vanskelig tid. Aldrig har den 
ondes kræfter været så underfundige, 
omfattende og fristende. Overalt 
synes der at være en billiggørelse, 
svækkelse, nedværdigelse af alt, hvad 
der er fint, godt og opløftende — alt- 
sammen rettet mod vore unge, me- 
dens mange af deres forældre lulles 
hen i en falsk sikkerhed, medens de 
nyder deres bekvemme selvtilfreds- 
hed. 

Alt er ikke vel i Zion. De inspirerede 
profeter fra Mormons Bog så denne 
tid, og som vægtere på tårnene ud- 
sendte de alvorlige formaninger. Jeg 
citerer: 

„Thi se, på den dag skal han (Djæve- 
len) rase i menneskehjerterne og 
opirre dem til vrede mod det, der er 
godt." 

„Og andre vil han berolige og ned- 
dysse i vellystig sikkerhed, så at de 
vil sige: Alt er vel i Zion, ja, Zion tri- 
ves, alt er vel; og således bedrager 
Djævelen deres sjæle og leder dem 
omhyggeligt ned til helvede." 
„Og se, andre drager han bort ved 
smiger og fortæller dem, at der ikke 
findes noget helvede, og han siger til 
dem: Jeg er ingen djævel, thi der findes 
ingen — og således hvisker han dem i 
øret, indtil han har fanget dem i sine 
grufulde lænker, hvorfra man ikke kan 
undslippe . . ." 

„Derfor, vé den, der er ligegyldig i 
Zion. 

„Ve den, der råber, at alt er vel. " 
„Ja, den, der låner øre til menneskebud 
og fornægter Guds kraft og den Helli- 
gånds gave." (2. Nephi 28:20—22, 24— 
26) 

Herren har, gennem en profet i vore 
dage, givet os en højtidelig gave: 
„Sandelig siger jeg til jer alle: Stå op 
og lad jeres lys skinne, så jeres lys må 
blive et banner for folkene." (L.&P. 
115:5.) 

„Thi Zion skal tiltage i skønhed og 
hellighed, dets grænser skal udvides 
og dets stave befæstes. Ja, sandelig 
siger jeg jer, at Zion må stå op og 
iføre sig sine skønne klæder." (L.&P. 
82:14.) 

„Glæd jer derfor i jeres hjerte, fryd jer, 
omgjord jeres lænder og tag min fulde 
rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og bestå efter at 
have fuldbyrdet alt." (L.&P. 27: 15.) 
Vi elsker kirkens unge, og vi ved, at 
Herren elsker dem. Der er ikke noget 
kirken ikke ville gøre, som er rigtigt, 
for at hjælpe vore unge — for at frelse 
dem. De er vor fremtid. Vi har tro på 
dem. 

Vi ønsker, at de skal være lykkelige. 
Vi ønsker, at de skal have succes på 
de områder, de har valgt sig. Vi ønsker, 
at de skal blive ophøjet i Det celestiale 
Rige. 

Vi siger til dem, I er evige væsener. 
Livet er evigt. I kan ikke gøre noget 
forkert og føle rigtigt. Det betaler sig 
at leve et godt, sundt, frydefuldt liv. 
Lev, så I ikke har noget alvorligt at 
angre — ingen hjertesorg. Lev, så I kan 
nå ud og berøre den usete kraft, 
uden hvilken ingen mand eller kvinde 
kan gøre deres bedste. 
Det er nødvendigt, at der er en mod- 
sætning i alle ting. Handlefrihed er et 
gudgivent, evigt princip. At undslippe 
Satans snarer og fælder ved at følge 254 Herren er vor opgave. Det er ikke en 
let opgave. 

Ved at bruge livet som et laboratorium 
kan vi iagttage og studere andres liv, 
ligesom vi kunne gøre det gennem et 
mikroskop. Læg mærke til, at Guds 
folk er et lykkeligt folk. Den levemand, 
som hævder: „Gør hvad du vil", som 
lever for syndige, såkaldte fornøjel- 
ser, er aldrig lykkelig. Bag hans maske 
af påtaget munterhed lurer den uund- 
gåelige tragedie, evig død. Plaget af 
dens sorte skygge bytter han det 
nyttige, lykkelige liv for den triste 
glemsomhed i narkotika, alkohol, sex 
og rockkult. 

Et studium af Satans metoder kan få 
os til at være på vagt over for hans 
forførelseskunster. I sin snuhed ved 
han, hvor og hvorledes han skal 
kæmpe. Det er blandt ungdommen, 
hans ofre er mest sårbare. Ungdom- 
men er livets forår, hvor alle ting er 
nye. Ungdommen er eventyrlysten og 
vågen. Det er en tid med fysisk vækst, 
hvor legemet skal opnå den kraft og 
det gode helbred, som måske vil 
foragte mådeholdets advarsel. Ung- 
dommen føles tidløs, alderens hori- 
sonter synes at være altfor langt borte 
til at blive bemærket. På denne måde 
glemmer „nu"-generationen, at nuti- 
den snart vil være fortiden, og at de 
snart vil kunne se på et liv, der er spilt, 
eller en fortid rig på gerninger. Det er 
disse ingredienser hos ungdommen, 
som gør Satans plan med „at spille nu 
og betale senere" så uimodståeligt. 
Ja, Djævelen bruger mange redskaber. 
„En forvirringens tilstand er et effek- 
tivt område for Satan. Der findes me- 
gen forvirring i dag. Han bruger flere 
metoder til at skabe den. En af dem er 
forvrængningen af definitioner. Til at 
beskrive en narkotika-oplevelse bru- 
ger han udtrykket .udvidelse af sin- 
det' og ikke den mere nøjagtige bes- 
krivelse .indskrænkning af virkelighe- 
den.' 

„Frihed, et ord, som har ædle traditio- 
ner, er en af de mest yndede metoder 
til at forvirre. Optøjer, bombninger, 
brandstiftelse og drab begås i frihe- 
dens navn. Slibrigheder er en prøve 
på talefrihed. Pornografi, narkotika og umoral hævdes at være tilkendegivel- 
ser af personlig frihed, tilligemed mi- 
niskørter og nøgenhed." 
„En definitionsforvirring indbefatter 
pornografi. Et barn kan let kende den, 
og dog er der nogle af de tilsynela- 
dende store personer i vor tid, som 
ikke kan definere den." 
„Tolerance er et værdifuldt ord i Sa- 
tans tjeneste. Den engelske digter 
Alexander Pope (1 688 — 1 744) advarede 
for 200 år siden om, at: " 

„.Last er et uhyre et så frygteligt 

væsen, 

at man bør hade den, men se den; 

Men ses den så ofte, at man bliver 

fortrolig med den, 

tåler man den først, har så medli- 
denhed, og griber den så.'" 
„An Essay on Man." 
„Latterliggørelse arbejder godt sam- 
men med forvirring. For at forvirre 
ungdommen i dens undersøgende år, 
forsvarer den kyniske sin degenera- 
tion ved at latterliggøre sine kritikere 
med forvirrende, billedlig tale." 
„Spot på denne måde kan måske 
frembringe en naturlig latter og en 
forvisning om, at alt er vel i Zion, men 
den er djævelsk uærlig." 
„Relativitetsfilosofien angriber de 
evige sandhedsprincipper. Relativi- 
sten vil sige: .Hvis man ser smudsige 
antydninger i en populær sang, er det 
fordi man har smudsige tanker." Det 
logiske i denne filosofi har sin fejlslut- 
ning i ordet antydninger. I mange digte 
er smudsigheden ikke antydet. Den 
forkyndes." 

„Hvis der er nogen tvivl om rock'ens 
underfundige ondskab, kan man 
dømme ved dens frugter. De perversi- 
teter, som dens udøvere viser alt for 
godt frem, er nok til at fordømme dens 
indflydelse. Dens seneste resultat er 
det moderne fænomen, den kæmpe- 
mæssige rock-musikfestival. Efterhån- 
den som disse dødssyge fester bliver 
til hundreder, inficerer de hundredtu- 
sinder af unge. Og hvor findes der i 
dag en rock-festival, som ikke også er 
en narkotika-festival, en sex-festival 
og en oprører-festival?" (Richard Nib- 
ley.) 
Herrens Ånd velsigner det, som op- bygger og fører mennesker til Kristus. 
Ville hans Ånd velsigne disse be- 
tændte fester for menneskelig ned- 
værdigelse, som kureres med LSD, 
hash og morfinbase, med sin nærvæ- 
relse? Ville han finde velbehag i den 
skamløse udstilling af nøgenhed og 
umoral? Talen ved rock-festivaler er 
ofte skamløs. Dens musik, som knuser 
sanserne i et drøn af primitiv forgu- 
delse, er en forherligelse af det fysiske 
og nedværdigelse af ånden. I menne- 
skehedens lange historie er disse 
ungdommelige rock-musikfestivaler 
blandt Satans allerstørste succes'er. 
Grækenlands og Roms legendariske 
orgier kan ikke sammenlignes med de 
kolossale smudsigheder, som findes i 
disse slamkister af narkotika, umoral, 
oprør og pomofoniske lyde. Den be- 
rømte Woodstock-festival var en kæm- 
pemæssig tilkendegivelse på en syg 
nation. Og dog var de glødende film 
og grammofonplader med deres uhørte 
smuds en stor forretning i vort eget 
bjerghjem. 

Herren sagde: „Thi min sjæl fryder sig 
i hjertets sang, ja, de retfærdiges sang 
er som en bøn til mig . . ." (L.&P. 
25:12.) Det var Herren velbehageligt, 
hvor vi læser i Tredie Nephi i den store 

Mormons Bog: de brød alle ud i 

sang og pris som med een stemme, og 
priste deres Gud . . ." (3. Nephi 4:31.) 
Det var Satan velbehageligt, da Lehis 
børn i Første Nephi gjorde sig lystige 
på følgende måde: „og Ismaels søn- 
ner og deres hustruer (begyndte) at 
gøre sig lystige, så at de begyndte at 
danse og synge og tale på upassende 
måde... "(1. Nephi 18:9.) 
Og nu peger en lærd musiker på „en 
ny retning i rock-narkotikakulturen, 
som hyldes af mange præster og mu- 
sikindustrien som en sølvkant på de 
gyldne skyer. Religiøs rock er ved at 
klatre op på ,Top-Ti'-stigen. Den vok- 
sende modstand mod rock-narkotika- 
scenen er ved at blive omdirigeret af 
denne sundtudseende tilbagetrækning 
fra den ny moral. Men en gennemgang 
af religiøst rock-materiale afslører en 
snigende forklædt antikrist. Ved at 
reducere åbenbaret religion til myto- 
logi påtager rock'en sig en kappe af 255 retfærdighed samtidig med, at den 
fornægter syndens virkelighed. Uden 
synd kan den nye moral fortsætte med 
sin gudløse sviren under påskud af, at 
det er religion. Ved at bytte om på 
Jesu og Judas's roller, har et meget 
solgt musikstykke gjort Esajas's for- 
maning særdeles aktuel. Formaningen 
lyder: ,Ve dem, der kalder ondt for 
godt og godt for ondt, gør mørke til 
lys og lys til mørke, gør beskt til sødt 
og sødt til beskt!'" (Es. 5:20 Nibley.) 
Det er ikke noget under, at kirkens 
ledelse følte sig tvunget til at tale imod 
dette ugudelige, frafaldne bedrag ved 
at henlede kirkens medlemmers op- 
mærksomhed på denne ondskab i en 
særlig artikel i kirkens Bulletin for 
Præstedømmet for august 1971. 
Ja, vi lever i de bedste tider, hvor Jesu 
Kristi gengivne evangelium bringer 
håb til hele verden. Og i de værste 
tider, fordi Satan raser. Med ubøjelig 
kraft styrter han sig over høsten. 
Hvorledes kan vi modstå hans planer? 
GUF's valgsprog for sidste år giver os 
et mønster at følge. Kirkens trettende 
trosartikel indeholder en vigtig nøgle: 
„. . . Vi tragter efter alt, hvad der er 
dydigt, elskeligt, hvad der har godt lov 
eller er prisværdigt." 
Men vil vi tragte? At tragte kræver ar- 
bejde. 

De musik-værker, som frister vore 
unge med deres farverige og ofte 
skrigende omslag, skjuler mange me- 
sterværker, som er retskafne eller 
smukke, under en uhyre masse krads 
forretningssans. 

TV og radio virker tiltrækkende i sin 
middelmådighed. De fleste af deres 
produktioner kan ikke beskrives som 
smukke. Opfinderne af disse undere 
blev inspireret af Herren. Men da først 
deres gode opfindelser blev indført i 
verden, begyndte mørkets magter at 
bruge dem til vort fordærv. I hvert af 
medierne — grammofonen, de levende 
billeder, radioen og fjernsynet — kan 
man let spore den tilbagegang i udvik- 
ling, som ikke var opfindernes hen- 
sigter. 

Må jeg citere fra en musiker, som for 
mange år siden har lagt mærke til mu- 
sikkens indflydelse på opførslen: „Satan ved, at musik har tryllemidler 
til at blødgøre eller ophidse vilddyret. 
At musik har magt til at skabe atmo- 
sfære, har man vidst, før Hollywood 
opstod. Atmosfære skaber milieu, og 
milieu påvirker opførsel — Babylons 
opførsel eller Enoks." 
„Forældre, som får kvalme over ra- 
dioen og pladerne, som genlyder af 
det psykodeliske oprør, ville gøre 
bedst i at undersøge deres egen pla- 
desamling, før de beklager sig. Hvis 
den er lille, ikke særlig afvekslende og 
ikke bruges, må klagen hvile på 
forældrene. Kulturens sæd sås bedst i 
den frugtbare grund, der lægges i bar- 
neårene. Ingen kritik i de unge år kan 
erstatte det eksempel, man har mistet 
i barndommen. En far eller mor, som 
har forpasset chancen til at være et 
heltebillede, har overladt sin plads til 
en ungdomshelt." (Richard Nibley.) 
De fleste af de helte, som forherliges 
i dag, er ikke længere ædle, resultat- 
rige, ydmyge eller retfærdige. Af rap- 
porter i bøger, tidsskrifter og aviser — 
især i afsnittene for ungdommen — ser 
vi, at de er utugtige, uanstændige, 
umoralske, gerrige, ja, i nogle tilfælde 
endda grusomme. Det er selve den 
livsstil, som vi er her for at undgå, som 
stilles til skue for vore unge af deres 
fejrede ligemænd. For at aflede de 
unges beundring fra disse eksempler 
på det hæslige liv, må vi begynde tid- 
ligt. Omsorgen for og opdragelsen af 
børn må omfatte lige så stor omsorg 
for deres følelsesmæssige liv som for 
deres fysiske, åndelige og intellek- 
tuelle liv. 

For unge mennesker har det at være / 
verden, men ikke af verden aldrig 
været vanskeligere end i dag. Men 
denne byrde må forældrene dele med 
dem. Familie-hjemmeaftenen er en 
vigtig hindring for Satans gerninger. 
GUF-programmet skal beskytte vore 
unge mod enhver dårlig påvirkning, 
og bør fylde det tomrum, der kommer 
ved at afslå verdslige fristelser. Og 
naturligvis er der et stort universal- 
middel mod alle problemer og person- 
lige tvivlrådigheder: bønnen — den 
personlige bøn og familiebøn, morgen 
og aften. Den kritiske voksne og den, der be- 
klager sig, vil være mindre effektiv end 
den interesserede og forstående. Og 
kærlighed og forståelse er kun effek- 
tive, hvis de er ægte. Og for at være 
ægte må de være drevet frem af kær- 
lighed. Vi må elske vore unge, enten 
de er retskafne eller har fejl. På denne 
måde kan vi give dem en mulighed for 
at skelne og at lære. Men vi skal også 
give dem et rimeligt valg. I dag er der 
mange, som ikke har held med sig. 
Ja, „der kommer en tid, hvor samfun- 
dets almindelige besudling bliver så 
stor, at den opvoksende slægt kom- 
mer under et for stort pres og ikke 
kan siges at have et rimeligt valg mel- 
lem Lysets Vej og Mørkets Vej." 
Gud give, at vi som forældre og ledere 
af ungdommen må have kraft og sund 
sans til at give dem „et rimeligt valg", 
det beder jeg ydmygt i Jesu Kristi 
navn. Amen. Q JOSEPH FIELDING SMITH „Hvis vi elsker sandheden, 
bliver vi aldrig trætte af 
at høre den. 

Ligegyldigt hvor mange 
gange vi hører sandheden, 
vil den altid være ny, 
hvis vi elsker den. 256 

ære Mr AF RICHARD L EVANS Livet bevæger sig i cirkler, fra et barns uskyldighed og ærlige tillid en hånd i 
vor, en dreng som spadserer med os. Tiden får scenen til at skifte — somme- 
tider til rastløshed, måske en smule reserverthed. Årstiderne går — somme- 
tider til stædighed og selvbevidsthed og sommetider er der nogle, som træk- 
ker sig bort fra forældre. Derefter tilbage til dem igen, som tiden mildnes og 
modnes — håbefuldt med ydmyghed, og man vender sig endnu engang med 
taknemmelighed til dem, som ville have sparet os for meget, hvis vi blot 
tidligere havde lært at lade dem gøre det. For nogle år siden skrev Frank 
Crane } nogle linier om dette kildne emne, hvoraf vi vælger nogle sætninger: 
Kære far! 

Jeg skriver dette til dig, skønt du har været død i tredive år. Jeg føler, at jeg 
må sige nogle ting til dig — ting jeg ikke vidste, da jeg var dreng derhjemme. 
Det er først nu, efter at have gået gennem den lange, hårde skole i livet, først 
nu, da mit eget hår er gråt, at jeg forstår, hvordan du følte. 
Jeg må have været en prøvelse for dig. Jeg troede på min egen ubetydelige 
klogskab. Allermest ønsker jeg at tilstå min værste synd imod dig. Det var den 

følelse, jeg havde, at du ikke forstod. Når jeg ser tilbage over det nu, ved jeg, 
at du virkelig forstod. Du forstod mig bedre, end jeg forstod mig selv. Og 
hvor tålmodig du var! Og nu går det op for mig, hvor gribende dine bestræbel- 
ser på at komme mig nær var. Hvad var det, som holdt mig på afstand? Jeg 
ved det ikke. Men det der tragisk, at der rejser sig en mur mellem en søn og 
hans far. 

Jeg ville ønske, at du var her nu, over for mig ved bordet, blot en time, så jeg 
kunne fortælle dig, at der ikke findes nogen mur mere. Jeg forstår dig nu, far, 
og hvor jeg elsker dig og ønsker, at jeg kunne gå tilbage og blive din lille 
dreng igen. 

Nuvel, far, det vil ikke vare længe, før jeg er derovre, og jeg tror, du vil være 
den første til at tage mig ved hånden og hjælpe mig. Jeg ved, at blandt de 
bedste, de værdifuldeste ting på jorden, og de ting der forstås mindst, er den 
store kærlighed og ømhed og higen efter at hjælpe, som en far føler over for 
sin søn. For jeg har selv en søn. Hør mig, far, deroppe et eller andet sted i stil- 
heden, og tro mig. 

1 Dr. Frank Crane: Four Minute Essays: Dad. 

.The Spoken Word" fra Tempelpladsen, udsendt over KSL og Columbia Broadcasting System den 20. juni 1971 
af Richard Evans. Illustreret af Keith Montague. 


HHHM 257 IRIS SYNDERGÅRD De 

utalte 

ord Layna Cahone løb let op af trapperne til huset og gik ind 
i stuen. „Far" kaldte hun. „Er du hjemme?" 
„Ja, jeg er her i køkkenet." 

Hun gik ud i køkkenet. Hendes far stod ved komfuret og 
rørte i en lille gryde. „Jeg ved, at du igen har for travlt til 
at lave aftensmad, så jeg åbnede en dåse suppe." 
Layna følte en dyb smerte af skyld. Hun havde forestillet 
sig, hvor hyggeligt hende og faderen skulle have haft det, 
medens de var alene hjemme. Charles var inde som sol- 
dat, og mor var rejst for at hjælpe Anne, der havde fået sit 
første barn. 

Layna havde lovet, at hun ville sørge for, at hendes far 
fik tilstrækkeligt at spise, og at han havde rent tøj, men 
hun forstod nu, at hun havde været temmelig overfladisk. 
„Jeg er ked af, at jeg ikke kom hjem før, far", sagde hun. 
„jeg talte med Debbie og glemte tiden. Vil du have ristet 
brød til din suppe?" „Det gør ikke noget min skat, men det 
ville være rart, hvis du ville . . ." „Åh, nej, se hvad klok- 
ken er", råbte hun. „Jeg skal være til et møde i komitéen for- 
udsmykning til dansen. Hvis jeg løber, kan jeg lige nå 
bussen." 

Layna skyndte sig ud af døren og tænkte hastigt, at hen- 
des far måtte have haft en anstrengende dag. Rynkerne 
omkring hans mund syntes dybere end sædvanligt, og 
hans hudfarve var grå. 

Et øjeblik hvilede Laynas hånd på lågen. Hun burde virke- 
lig gå ind igen og i det mindste lave en dessert til ham, 
men da hun erindrede uordenen i skolens auditorium, de 
halvfærdige dekorationer, endnu ingen afgørelse om, 
hvilken musik der skulle spilles, så lukkede hun lågen og 
gik hen til busstoppestedet. 

Det var mørkt, før hun nåede hjem igen. Der var ikke lys i 
huset. Mens Layna undrede sig over, hvor hendes far 
kunne være, tændte hun lyset i køkkenet. Hans suppe stod 
urørt på køkkenbordet. En følelse af angst jog igennem 
hende. 

„Far!" Hun skyndte sig at tænde lyset i stuen. Hendes far 
lå på sofaen. Hans hænder var fast sammenknuget over brystet og hans øjne var lukkede. Layna løb hen til ham 
og knælede ved hans side, hun opfattede straks, at han 
kæmpede desperat for at få vejret. 
„Åh, far", skreg hun. „Hvad er der? Hvad er der i vejen?" 
Han åbnede øjnene. „Hjertet", gispede han. „Doktor!" 
Layna for hen til telefonen, taknemmelig over at nummeret 
på nødopkald var skrevet ned, fordi hendes hænder 
rystede sådan, at hun havde svært ved at dreje doktorens 
nummer. \ taknemmelighed bad hun en stille bøn, da Dr. 
Shannons stemme sagde: „Ambulancen vil være der om 
få minutter. Vi mødes på hospitalet." 

Men selv om Layna vidste, at der kun var gået lidt mere 
end et kvarter, før hun og hendes far susede afsted til 
hospitalet, ville hun aldrig have troet, at et sådant tidsrum 
kunne være så pinefuldt langt. 

Hun så på sin far, der lå halvt bevidstløs på en båre, og 
hun fortalte sig selv igen og igen: „Jeg ville ikke ane, hvad 
jeg skulle gøre, hvis min far døde. Hvad ville livet være 
uden denne, gode, stille mand, hvis blide styrke havde 
støttet hende hver eneste dag i hendes liv?" Hun vidste, 
at livet uden ham ikke blot ville blive tomt men også for- 
færdeligt. 

På hospitalet blev hendes far kørt ned ad en lang travl 
korridor. Da Layna ikke kunne se ham længere, stod hun 
og vidste ikke, hvad hun skulle gøre, da kom der en 
sygeplejerske hen til hende og spurgte, om hun ville 
indskrive sin far i modtagelsen. 

Rå kontoret spurgte en dame: „Er deres far forsikret?" 
Layna huskede kortet, han havde i sin tegnebog. „Jeg skal 
få portøren til at hente det", sagde damen. 
Synet af tegnebogen, som blev givet til hende få øjeblikke 
efter af en mand i hvid kittel, gjorde i den grad Layna 
opmærksom på hendes fars tilstand. Hun tog tegnebogen 
og følte på det bløde skind, som var slidt glat. Efter at 
have givet damen de nødvendige oplysninger, gik hun hen 
for at ringe til sin mor, som forsikrede hende, at hun ville 
være der næste morgen. 

Hun sad i venteværelset og knugede tegnebogen, som om 
hun kunne hente trøst fra noget, der var hans. 
Medens hun tænkte på, hvormange betydningsfulde ting, 
der var i tegnebogen, huskede Layna et billede, som hun 
vidste, at hendes far havde haft et stykke tid, et foto af 
hende selv, Charles og Anne taget i bjergene en sommer. 
Hun spekulerede på, om billedet stadig var der og åbnede 
tegnebogen. I det samme faldt et tæt sammenlagt stykke 
papir ud. 

Hun foldede det fraværende ud og medens hun læste den 
korte notits, forstod hun med et stik i hjertet sin egen fejl, at et brev, som hun havde set i avisen ugen før, et brev, 
som havde rørt hende dybt, også var blevet set og gemt 
af hendes far. 

Hun læste udklippet igen. „Jeg har levet næsten i 55 år og 
har arbejdet hårdt for at kunne tage vare på min familie. 
Mine børn har alt, hvad de behøver. Hvorfor kan de ikke 
se, at jeg, der elsker dem, også behøver deres kærlighed? 
Jeg gav gerne min sidste krone væk, hvis min søn eller en 
af mine døtre bare ville tage min hånd og sige: Jeg elsker 
dig far'." 

Layna foldede udklippet omhyggeligt sammen, medens 
tårerne strømmede ned ad hendes kinder. „Åh, far", 
tænkte hun. „Dø ikke! Jeg vil så gerne have en mulighed 
for at sige noget af alt det, jeg har været for tankeløs til 
ikke at sige i alle disse år." 

Timerne gik langsomt. Layna blev siddende med lukkede 
øjne, medens hun erindrede mange små ting om sin far, 
som dengang i hendes første skoleår, da hun havde be- 
brejdet ham, at han uden at tænke over det, havde taget 
skridt, som var for lange for hende, og hvorledes han 
smilende havde afkortet sine skridt for at tilpasse sig hen- 
des. Hun tænkte på en af sine fødselsdage. Han var kom- 
met hjem fra arbejde og havde set lidt genert ud, fordi 
den udstoppede tiger, han havde købt til hende, var for 
stor til at kunne blive pakket ind. 

Hun erindrede også de store ting, som dengang hun blev 
opereret for blindtarmsbetændelse og var vågnet op og så 
sin far sidde ved hendes seng. Hun vidste straks, at hun 
ville blive rask. Hun tænkte på de aftener, hun gik ud til 
stævnemøder og han sagde til hende: „Jeg ved, vi kan 
stole på dig." 

Netop da kom Dr. Shannon ind. Layna sprang op og løb 
hen til ham. Han lagde sin hånd på hendes arm. „Alting 
går godt, Layna", forsikrede han hende blidt. „Din far 
hviler sig nu." 

Efter at have trukket vejret skælvende spurgte Layna: „Må 
jeg se ham." Doktoren nikkede. „Ja, men bare et øjeblik- 
Langsomt og lidt genert gik Layna ind på stuen, hvor hen- 
des far lå på en høj, smal seng. 

Hvor var det mærkeligt at se ham så rolig, tænkte hun. 
Denne store mand, som ellers altid havde så travlt og var 
så optaget. Hans ansigt var hvidt, men de bekymrede træk 
i panden syntes næsten at være væk og hans øjne var 
rolige. 

Layna trak en stol hen til sengen og satte sig ned. Hun 
så på sin far, og smilende lagde hun sine hænder på hans 
stærke og arbejdsvante hånd. 
„Far", sagde hun blidt. „Jeg elsker dig." Q 259 Fra Missionens Præsidentskab 


Mine elskede søskende i den danske mission! 
Hilsener og velsignelser til jer. Det er med blan- 
dede følelser, at vi tilbringer vor sidste måned i 
dette vidunderlige land. Det er et ganske særligt 
land, og vi elsker det og vi elsker jer. 
Tre år er gået, som om det blot var en enkelt dag. 
Vi har elsket jer og glædet os sammen med jer. 
Vi har let, når I lo, grædt når I græd. Været 
spændt på jeres succes, og sørget når I sørgede. 
Fra Skagen til Sønderborg, fra Esbjerg til Odense, 
fra Slagelse til Helsingør kender vi jer. Vi sætter 
pris på jer og respekterer jer for jeres store 
arbejde, og for jeres retskafne levevis. 
Vi er glade for, at vi ikke er fuldkomne, og at I 
ikke er fuldkomne, så vi bedre er i stand til at 
forstå hinanden med alle vore fejl og fejltagelser, 
og ærligt tilgiver hinanden. 
Mesterens Evangelium er så vidunderligt, så en- 
kelt, så betydningsfuldt, så trøstende. At kende 
det, elske det og forstå dets store principper 
bringer glæde ind i ethvert hjem, og lykke og 
sikkerhed ind i ethvert liv. Vær taknemmelige 
for, at vi forstår det menneskelige broderskab. Vi er blevet velsignet i rigt mål ved at have tjent 
jer, og vi giver jer alle vor kærlighed — de, der 
holder vore bygninger så rene, grenspræsiden- 
terne, rådgiverne og deres hustruer for det 
uegennyttige arbejde, distriktspræsidenterne og 
deres hustruer, hovedbestyrelserne, mine gode 
rådgivere og deres hustruer for deres utrættelige 
og loyale arbejde. Til alle hjælporganisationerne, 
korene, danserne, og ned til den sidste lærer og 
lærerinde og det sidste Primary-barn siger vi tak. 
Vi har prøvet at være retfærdige over for grenene 
og forbedre alle kirkebygningerne i Danmark, og 
takker for jeres og kirkens hjælp. Alle bygnin- 
gerne over hele landet er nu i god stand. Lige fra 
Frederikshavn til Randers, Skive, Herning, Hor- 
sens, Vejle, Silkeborg, Århus, Kolding, Odense, 
Viborg, Sønderborg, Haderslev er de alle rene, 
indbydende steder, hvor vi kan mødes. I Frede- 
ricia kan vi snart indivie en ny bygning. Esbjerg 
og Ålborg vil begge blive ombygget eller moder- 
niseret. 

På Sjælland er Slagelse, Roskilde, Nordre Gren 
og Amager allesammen i god stand. Prioryej skal 260 til at undergå en kostbar restaurering. Nordsjæl- 
land venter på kommunen og på, at Herren åbner 
vejen, og den vil blive åbnet. 
Vi føler os stolte over, at vi kan indbyde vore 
undersøgere til vore kirker. Vi tager ikke æren 
for arbejdet. I gode medlemmer, og I ved hvem 
det er, kan være stolte over den hjælpe I har 
givet Herren. Jeg går ud fra, at medlemmerne 
over hele Danmark har lært broder og søster 
Dressø at kende. Gud velsigne dem, og det har 
Han, med vidnesbyrd om Evangeliet. 
Nu har vi alle disse bygninger og smukke omgiv- 
elser, orgler og klaverer, højttalere og andet 
udstyr. Nu kommer den store prøve: Elsker vi 
hinanden? Er vi uegennyttige? Har vi tilstrække- 
lig omsorg? Hjælper vi vor næste, når han har 
brug for det? Tager vi os tid til at føre en vak- 
lende dreng eller pige, mand eller kvinde tilbage? 
Læs Paulus' første brev til korinterne, kapitel 13. 
Gransk jeres liv. Er I villige til at tilgive jeres 
næste, jeres ven, jeres broder eller søster? Er I 
villige til at dele Evangeliet med en undersøger? 
Er I villige til at tage jer tid til jeres hustru og jeres børn, lege med dem, bede med dem, holde 
familiehjemmeaften med dem, elske dem, fordi I 
må have held med jer på disse områder for at 
blive lykkelige. 

Nu vil jeg gerne spørge alle jer, I lykkelige med- 
lemmer, vil l gerne være lykkeligere? Naturligvis 
vil I gerne det, og det kan I blive og vi efterlader 
dette budskab til jer: Elsk hverandre, således som 
vi har elsket jer. Tal venligt om hinanden. Find 
ikke fejl hos noget menneske. Tilgiv andre, så- 
ledes som I venter, at Mesteren skal tilgive jer. 
Tag jer tid til at glæde jer sammen med jeres 
familie. Intet er vigtigere end dem. De kommer 
absolut først. Hold familiehjemmeaftener for at 
styrke hjemmet. Lev et rent, godt, enkelt liv. Prøv 
at give mere end I får, selv om dette er umuligt. 
Husk jeres største arbejde, den største succes 
ligger i jeres eget hjem ved jeres egen arne. Gør 
det til noget stort. Familien er jeres for altid. Vi 
ved det. Vi bærer vidnesbyrd til jer om det. 

Med taksigelse fra 
Præsident og søster Paul L. Pehrson 261 Fødselsdage 

Stjernen ønsker tillykke til følgende 

søskende: 

Petra Jensen, Vejle, 60 år den 1. juli 

Christine Nymark, Hjørring, 75 år den 

2. juli 

Ingeborg Gildam, Amager, 60 år den 9. 

juli 

Olga Mortensen, København, 80 år den 

12. juli 

Alis Bjørnstrup, Ålborg, 60 år den 12. 

juli 

Othilie Poulsen, Nordre Gren, 65 år den 

12. juli 

Kamilla Rasmussen, Slagelse, 80 år den 

15. juli 

Inga Poulsen, Bording, 80 år den 21. 

juli 

Jensine Kjær, Ålborg, 85 år den 23. juli 

Ludvig Christensen, Ålborg, 90 år den 

24. juli 

Kristine Clausen, Horsens, 80 år den 25. 

juli 

Theodor Kristensen, Ålborg, 70 år den 

25. juli 

Cecilie Peick, Horsens, 90 år den 27. 

juli 

Ingeborg Sørensen, Nordsjælland Gren, 

70 år den 27. juli 

Frands Andresen, Varde, 75 år den 28. 

juli Vielser 

Den 23. februar 1972 viedes på Amager 
søster Anny Schou Jørgensen og bro- 
der Bent Dideriksen. Stjernen ønsker 
hjertelig tillykke. Bryllup i Amerika 

Tidligere missionær i Danmark, Louis 
A. Kirby, viedes den 14. marts 1972 i 
Salt Lake Templet til Linda Galloway. 

Stjernen ønsker hjertelig tillykke. Døde 
Esbjerg 

Den 10. februar 1972 døde søster Jen- 
sine Kristine Cecilie Pedersen, 75 år 

gammel. Æret være søster Pedersens 

minde. 

Nordre Gren 

Den 11. februar 1972 døde søster Ane 

Kirstine Lassen, 73 år gammel. Æret 

være søster Lassens minde. Dåb 
Odense: 

25. februar 1972: 

Vagn Rudolf Stampe Westing døbt af 
ældste Gary Robinson, håndspålæg- 
gelse ved ældste Frede Skovbo 
12. marts 1972: 

Ruth Bern Andersen døbt af ældste Kurt 
Andersen, håndspålæggelse ved broder 
Poul Andersen 
16. marts 1972: 

Karen Margrethe Nielsen døbt af ældste 
Andres Nielsen, håndspålæggelse ved 
ældste Larry Perkins 
25. marts 1972: 

Inga Sonja Ovesen døbt af ældste Larry 
Perkins, håndspålæggelse ved broder 
Poul Andersen 

Finn Krejberg Pedersen døbt af ældste 
Steven Crockett, håndspålæggelse ved 
broder Jørgen Larsen 
Århus: 

5. februar 1972: 

Mona Søndergård Madsen døbt af bro- 
der Kenneth W. Andersen, håndspålæg- 
gelse ved broder Jens Lind Jensen 
Helle Søndergård Madsen døbt af bro- 
der Kenneth W. Andersen, håndspålæg- 
gelse ved broder Jens Lind Jensen Viborg: 

11. februar 1972: 

Jan Flemming Roesen døbt af broder 
Erling Lasse Roesen, håndspålæggelse 
ved broder Vagn Ole Darre 
Horsens: 

12. februar 1972: 

Bodil Bendix Silvere døbt af ældste 
Rodney Beck, håndspålæggelse ved 
ældste Randy Gibson 
31. marts 1972: 

Søren Bach Sørensen døbt af ældste 
Dan Hartmann, håndspålæggelse ved 
broder Knud B. Andersen 
København: 
26. februar 1972: 

Betty Marie Hertz Nielsen døbt af bro- 
der Bent Lindhardt, håndspålæggelse 
ved samme 
18. marts 1972: 

Erik Peter Andersen døbt af ældste Ro- 
bert Kirk, håndspålæggelse ved broder 
Helge Nørrung 
Esbjerg: 
4. marts 1972: 

Conny Vestergård Jensen døbt af bro- 
der Bent Danielsen Jensen, håndspå- 
læggelse ved samme Velsignelser 
Nordre Gren: 

6. februar 1972 

Anne Pia Ringheim Jensen og Lee G. 
Jensens søn Christopher Kip Jensen 
velsignet af broder Jørgen Ringheim 
Esbjerg: 
5. marts 1972: 

Kirsten Pedersen Holmboe og Knud 
Søltoft Holmboes søn Lars Søltoft Holm- 
boe velsignet af sin fader 
Amager: 
5. marts 1972: 

Lise Brun Poulsen og Finn Poulsens 
søn Kim Poulsen velsignet af sin fader 
Odense: 
2. april 1972: 

Birte Blønd Poulsen og Steffen Vester- 
gård Poulsens søn Mikkel Blønd Vester- 
gård Poulsen velsignet af sin fader 
København: 
5. marts 1972: 

Marion Jørgensen Aaager og Henning 
Aaagers søn Arvid Mikael Aaager vel- 
signet af sin fader 

Lene Jørgens Kieper og Heinz Kiepers 
datter Anja Kieper velsignet af broder 
Niels Johansen Ordinationer 
Odense: 

27. februar 1972: 

Jørgen Mønsted Bendix ordineret til 

diakon af broder Henry Haupt 

2. April 1972: 

Vagn Westing ordineret til diakon af 

broder Jørgen Johannes Larsen 

Ålborg: 

26. marts 1972: 

Leif Pedersen ordineret til diakon af 

broder Preben Klitgård 

København: 

27. februar 1972: 

Jan Bendix Engmann ordineret til dia- 
kon af broder Bjarne Engmann 
Michael Stenholm Paulsen ordineret til 
diakon af broder Don L. Christensen 
Hans Michael Søndergård ordineret til 
diakon af broder Ib Hansen 262 To nye assistenter til de Tolv og et nyt præsiderende biskopråd var blandt de generalautoriteter, der 
blev opretholdt ved åbningsmødet for den 142. årlige generalkonference den 6. april i Salt Lake Taber- 
naklet. 

Som assistenter til De Tolv blev kaldet den præsiderende biskop John H. Vandenberg og hans 1. råd- 
giver, biskop Robert L. Simpson. Dette bringer assistenterne til De Tolv op på et samlet antal af 15. 
Den nye præsiderende biskop er Victor L. Brown, dér har tjent som 2. rådgiver til biskop Vandenberg 
siden oktober 1961. 

Som rådgiver til biskop Brown kaldtes H. Burke Peterson fra Phoenix, Arizona, en af De Tolvs regio- 
nalrepræsentanter; og Vaughn J. Featherstone, præsident for Boise (Idaho) North Stake. Biskop 
Featherstone er tidligere medlem af Kirkens præstedømmes missionærkomité. 

I sin nye kaldelse vil ældste Vandenberg blive administrerende leder for Kirkens Bygnings- og Ejen- 
domsforvaltning. Denne afdeling vil koordinere de nuværende Kirkens Byggeafdeling, Drifts- og Ved- 
ligeholdelsesafdelingen for Bygninger og Afdelingen for Fast Ejendom. 

Derudover vil han også have et væsentligt arbejde med at lede forskellige af kirkens farme. 

Ældste Simpson efterfølger ældste Marvin J. Ashton fra De Tolvs Råd som administrator for Kirkens 
Socialtjeneste. Ældste Ashton vil fungere som rådgiver for denne afdeling, hvor han erstatter ældste 
Marion G. Romney fra De Tolvs Råd. 

De to nye rådgivere i Det præsiderende Biskopråd er erfarne ledere i kirken, såvel som fremtræden- 
de mænd indenfor deres respektive fagmæssige og forretningsmæssige arbejde. 

Biskop Peterson, 48 år, er en fremragende civilingeniør og medindehaver af Engineering Corporation 
of America, der virker i Arizona, Colorado og Utah. 

Biskop Featherstone, 41 år, er produktionschef og for øjeblikket kooporativ uddannelsesleder for 
Albertson, Inc., en vestamerikansk supermarkedskæde. JOSEPH FIELDING SMITH „Ingen er nogensinde faret vild ved at følge Kirkens autoriteters råd. Ingen, som stadig har fulgt lærdommene 
eller modtaget råd eller vejledning fra den, der står som Herrens repræsentant, er nogensinde faret vild; 
men mennesker, der har afslået at modtage råd, er faret vild og har vandret på forbudne stier og har i visse 
tilfælde endog fornægtet troen. Andre, der for vild, fordi de ikke forstod og værdsatte de råd; der blev givet 
dem til deres evige bedste, har ydmyget sig og er kommet tilbage til Kirken i erkendelse af deres fejltag- 
elser . . . 

„Vi må sætte vor lid til dem, som Herren har kaldet, hvis vi vil have plads foran Herren, og hvis vi har den 
rette ånd, er der ingen af os, der øsker at blive udelukket fra folket. Men den straf vil ramme dem, der ikke 
viser sig trofaste og ikke vil værdsætte eller lægge mærke til deres råd, som er kaldede og udpegede og 
inspireres af Herren til at belære og lede os i alle ting." 
- • 
& 

■ -ÆH 

ir >